Amones interneto svetaine

Nëðtumas, laimingas gimdymas ir vëlesnis vaiko auginimas yra labiausiai teigiami moterys. Ateities motinos laukia tos dienos, kai girdi vaisiaus ðirdies plakimà. Taigi yra þenklas, kad vaiko vystymasis yra aukso stiliaus, o taip pat nuostabiu bûdu supranta, kad jie turi savo bûsimà mylimà palikuoná po ðirdimi. Brangios bûsimos motinos, nepamirðkite, jei per pirmàjá ultragarsu gydytojas negirdëjo tavo vaiko ðirdies plakimo. Ankstyvuosiuose vaisiaus vystymosi etapuose pokyèiai yra labai lengvi, praktiðkai nuo dienos, ir pirmasis ðirdies plakimas yra papildomas, kad já bûtø galima iðgirsti jau nëðtumo 21 dienà.

Pradþioje vaiko ðirdis nëra panaði á mums þinomà organà. Ankstyvuosiuose vaisiaus vystymosi etapuose yra tik tam tikras vamzdis, kuris pumpuoja kraujà. Taèiau apie 14-à nëðtumo savaitæ vaiko ðirdis bus pakankamai svarbi (6 mm, kad bûtø galima pamatyti ultragarso paieðkà. Deja, vis dar bus per maþa, kad ávertintume tinkamà jos vystymàsi. Norint tinkamai ávertinti vaiko ðirdies raidà, patartina palaukti iki 20 nëðtumo savaièiø, kai negimusio vaiko ðirdis pasiekia 20 mm dydá.

Jei reikia iðgirsti ðirdies plakimà, tai bus dar beveik 11 nëðtumo savaièiø, ir tik su specialia aparatûra, kuri yra pajëgi apdoroti kraujo srautà á garsà. Ir tinkamas ðirdies plakimas, naudojant stetoskopà, yra papildomas tik po 18-osios nëðtumo savaitës. Verta laukti ðio taðko - nepamirðkite pirmojo mûsø bûsimo vaiko ðirdies plakimo.

Per nëðtumà vaisiaus kraujas nepasiekë kûdikio plauèiø. Taigi tai buvo paskutinis vaiko nuolatinio kûno þenklas, kad jis vis dar nëra savo kvëpavimo posûkis, jis turëtø sutelkti dëmesá á gerà organø vystymàsi. Taigi vaiko ðirdis bus pilnai iðvystyta tik pristatymo metu. Su ðiuo terminu bet kuriuo metu bus vidutiniðkai klausoma vaisiaus ðirdies plakimo. Viskas, kà jums reikia padaryti, yra ðvelniai ádëkite ausá á vaiko krûtinæ.