Anglo kalbos gramatikos vertejas

Lenkø anglø vertëjas yra árankis, naudojamas vis daugiau ir labiau mokantis kalbà. Ar tai tikrai? Kaip þaisti ðá árenginá taip, kad tai bûtø mûsø tikra parama ir nesukeltø kompromisø dël klaidinanèios?Vertëjas internete yra teoriðkai labai praktiðkas. Vertëjo lange áraðykite straipsná tam tikra kalba, pasirinkite modelio kalbà ir stiliø, kuriuo mes verèiame tekstà, spustelëkite mygtukà „iðversti“, po kurio laiko sekanèiame lange pasirodo tekstas, iðverstas á kità kalbà. Tiek daug mokslo.Taèiau darbe jis yra gana didesnis. Turime rûpintis, kad kompiuterinë programa, be jokios prasmës, kaip sudëtinga, iðvystyta ir nauja, niekada nebus þmogaus intelektas. Dël ðios prieþasties jos ágyvendinimo galimybës yra labai maþos. Rekomenduoju, kad vertëjas bûtø naudojamas þmonëms, kai mums reikia numerio, kad galëtume greitai perskaityti dokumento turiná, kuris yra mums svetimas stilius, arba kurá mes naudojame ne pernelyg ilgà laikà. Tai leis mums sutaupyti laiko, kurá jiems reikës iðleisti, jei ieðkosime þodynà atskirai visoms frazëms.Gautas straipsnis bus automatiðkai iðverstas, tai leis mums susipaþinti su dokumento turiniu (ið dalies tam, kad já iðsiaiðkintume, taèiau turime bûti labai atsargûs. Tekstas, kurá pateikë vertëjas, neabejotinai nebus pridëtas prie jokio naudojimo, iðskyrus kà tik susipaþinæ su jo istorija. Taip yra todël, kad tekstas, kurá automatiðkai verèia kompiuterinë programa, neturinti geros þvalgybos, gali bûti klaidingø kalbiniø ir stilistiniø klaidø.Kalbos átikinimas yra taisyklë. Bandymai priimti sparèiuosius klaviðus ir uþsiimti, pavyzdþiui, vidaus veiksmuose (nekalbant apie tai, kad oficialus dokumentas netinka, gali bûti sudëtingi. Vertëjo sukurtos klaidos yra labai matomos.

Taèiau geriausia já iðversti ið specialaus vertimo biuro vertimo.