Apskaitos programa kelioms amonems

„Enova“ programa buvo sukurta daugiausia ámonëms, vykdanèioms komercinæ, aptarnavimo ir gamybos veiklà. Kûnas tikrai bus naudojamas labai efektyviai, o tai daro didþiulá pranaðumà ðios rûðies programoms.

ProsteroProstero - Urologiniai pleistrai dėl vyrų seksualinės disfunkcijos!

Kliento pateiktus laiðkus galima iðplësti, kad bûtø átraukti unikalûs apraðymai. Labai greitai organizmo vertë yra galimybë redaguoti standartinius sàraðus, kurie leidþia efektyviai paðalinti nereikalingus stulpelius tam tikru momentu arba pridëti konkreèius kintamuosius. Duomenys taip pat gali bûti greitai filtruojami ir atrenkami, leidþiant grupuoti á bet kurá parametrà. „Enova“ prekybos programoje yra paieðkos funkcijos, ir visi áraðai gali bûti lengvai apriboti paskutiniais, kuriuose yra norima iðraiðka. Naudojant „enova“ programà nereikia ádiegti pilnos „MS Office“ versijos, taèiau planas yra labai integruotas su naujausia programine áranga, kurios dëka galima efektyviai eksportuoti informacijà apie modelá á „MS Excel“ skaièiuoklæ. Vartotojas redagavo pasirinktas „Office“ paketo parinktis, kurias jie vis dar importuoja á „enova“ prekybos programà. Didelis ðio mados privalumas yra bendradarbiavimo su Open Office paketais bûdas. „Enova“ programinë áranga skirta investuotojams, dirbantiems visose srityse, taèiau blogai patenkinti visø jø poreikius dël turimø ataskaitø ir analizës. Laimei, reikalingus komponentus galima uþsisakyti ið integratoriø. Kitø programos atnaujinimø metu ataskaitos ir þinomi tie, kuriems nëra þinoma, nekelia grësmës. „Enova“ prekybos programoje yra dvi grupës: graþus ir platinos, kurios yra labai jautrios ir uþtikrina daugelio formatø failø iðsaugojimà ir iðdavimà. Pasirinktas organizmas, laisvai modifikuojamas pagal kliento poreikius. Programa numato ryðius tarp dokumentø, kad juos bûtø galima apdoroti nereikalaujant duomenø. „Enova“ sistema garantuoja galimybæ kopijuoti atskirus dokumentus arba kopijuoti visas grupes (pavyzdys gali bûti paskutiniø mënesiø sàskaitø faktûrø kopijavimas nereikalaujant perraðyti partnerio duomenø ir turinio. Dokumentai gali bûti apibrëþti standartinëje sistemoje, kuri yra naudinga tvarkai ar konkreèiai, gera su konkreèios ámonës nuomone. Dël ðiø prietaisø „enova“ programa tikrai puikiai tinka institucijos dokumentø srautø sistemai.