Asmens duomeno apdorojimo it sistema

Daugelis mûsø kompanijø specializuojasi informaciniø sistemø pardavime ir statyboje maitinimo ir vieðbuèiø bei restoranø taðkø valdymui. Priklausomai nuo jûsø verslo pobûdþio, yra maþo buto, taip pat ir didesnës restoranø grandinës, sprendimai. Rezultatai bus suskirstyti tarpusavyje, priklausomai nuo to, ar turime imtis su & nbsp; kavinë, picerija, vieðbuèio restoranas ir galbût greitas aptarnavimo namai. Gastronomijos sistemos populiarëja. Vis maþiau ir maþiau galime gauti gastronominá elementà, neturintá jokios pardavimo palaikymo programinës árangos.

Chocolate slimChocolate slim Geriausias šokolado gėrimas lieknėjimui

„POS“ sistema yra tokia pati, kaip ir moderniausi & nbsp; programos, skirtos maitinimo ástaigai. Dideliuose Lenkijos miestuose yra ágaliotø atstovø tinklas. Be to, jie siûlo aptarnavimo taðkà ir paslaugà tiek Lenkijos vienetams, tiek ir tiems, kurie, kaip individualios struktûros ar franðizës dalis, yra daug gastronominiai veiksniai visoje Lenkijoje.

Èia pateikiamas gastronominio asmens IT infrastruktûros modelio pavyzdys:

Jis suprojektuotas taip, kad komponentø moduliai leistø vartotojui maksimalià naudà. Jø integracija ir gamyba paprastais pagrindais lemia didesná efektyvumà, geresnæ klientø aptarnavimo kokybæ, lengvesná ataskaitø teikimà ir vieneto skaièiavimà, nepriklausomai nuo to, ar tai yra vienintelis restoranas ar restoranø tinklas.

Per ðá laikotarpá mes sàmoningai nesuteikiame ámonei, dël kuriø planø mes remiame konkretø klientà. Tarkime, kad sprendimà palaiko integruota sistema, kuri leis tiek aptarnauti padëties, tiek baro pozicijas, taip pat visà sandëlio valdymà. Priklausomai nuo ágyvendinimo, idëja gali dirbti su jutikliniu terminalu, be to, su magnetiniu korteliø skaitytuvu, padavëjo èekiu, svarstyklëmis, kuponais ir vekseliais spausdintuvu, fiskaliniu spausdintuvu, stalèiu, gërimø dozatoriumi ir kt. paèiame sakinyje, naudojant standartinæ kompiuterinæ árangà.