Atliekos po gamybos

Pramonë yra labai matoma ekonomikos ðaka, kurios veiksmai yra produkto apdorojimas paruoðtoje vietoje. Kad bûtø galima apdoroti tokià medþiagà, jà reikia sunaikinti, frezuoti, pjauti, suvirinti, graviruoti ir su juo sudaryti daug kitø dalykø, á kuriuos atsiþvelgiama á medþiagos apdirbimà baigtine puse.

Tokiame efektyviame þaliavø transformavimo procese atliekama daug gamybos atliekø, perduodama á atskirà konteinerá ir perdirbama. Taèiau, be to, sukuriama keletas, dar daugiau sausø dulkiø, dujø ar cheminiø garø, kurie nebëra iðleidþiami á konteinerá, be sutarties, jie iðpleèiami iðkart po visko - pramoninës salës ar plieno gamyklos.

Praktiðkai nëra jokiø bûdø iðvengti ðio uþterðimo, bet gamyklø galia dabar reiðkia maþiau dulkiø medþiagø ar maðinø, kuriose apdulkinimo procesas sumaþëja. Taèiau ði problema vis dar nëra paðalinta, o visapusiðka apsauga nuo dulkiø registruojama dulkiø ðalinimo sistemos surinkimas. Dulkiø surinkëjas arba pramoninis dulkiø surinkëjas geriausiai perkamas ir montuojamas per bendrovæ, kuri visapusiðkai naudojama ámoniø filtravimo sistemoms diegti. Todël garantuojama, kad sistema bus parenkama pagal mûsø ámonës poreikius ir kad ji atitiks visus dabartiniame skyriuje nustatytus standartus. Be to, profesionalûs tokios ámonës darbuotojai padës mums pasirinkti geriausià jûsø ámonës dulkiø surinktuvà. Tai nëra nereikðminga, nes dël to, kà raðome, nuo to, kokiu mastu ir kokiu mastu, turime taikyti ðiek tiek kitokio tipo dulkiø surinktuvà. Mes tikrai nenorime to daryti patys, jei problema nesisuka ir dulkiø surinkëjas pasirenkamas kvalifikuotiems darbuotojams. Toks dulkiø surinkëjas padës apsaugoti darbuotojus nuo pavojingø dulkiø ákvëpimo ir uþterðti jø sistemas kita galimybe, pavyzdþiui, kontaktuodami su dulkëmis akimis.