Banko produkto pristatymas

Jei ieðkome programos, kuri padës mums praktikoje, susijusioje su prekiø ir pagalbos pardavimu ir pardavimu, „enova“ prekës þenklas mums paruoðë kaþkà ypatingo. „Enova“ demo programa yra svarbiausios prekybos vidaus rinkoje testavimo ir bandymø galimybë. Dël to nekeliame jokios rizikos, mes einame á programà be jokiø pasekmiø, o vëliau, jei mums nepatinka, paprasèiausiai nutraukiame bendradarbiavimà. Ne visada patinka, kad mes ne.

Stipriausi ðios srities specialistai ir garantijos (patvirtintos atestacijomis, kurias suteikia „enova“, yra atsakymai. Mes galime naudoti pagrindinæ pagalbà, pavyzdþiui, mokesèiø knygà, sàskaitas faktûras, prekybos knygà ir inventoriaus knygà. Ne, tai dar ne viskas. Mes taip pat siûlome papildomas paslaugas, áskaitant elektroniniai banko iðraðai, bendravimas su „Zebra“ brûkðninio kodo spausdintuvais arba virtualios banko sàskaitos. Rankraðèiai ir vadybininkai taip pat iðreiðkiami pasiûlyme.Kainoraðtis yra ypatingas atsiþvelgiant á kliento poreikius, taip pat gauname rangovo kortelæ, kurios dëka galësime lengvai susipaþinti su kontaktiniais duomenimis, komercinëmis sàlygomis, banko sàskaitø numeriais, kontaktiniais asmenimis ir kitø bûtinø dokumentø sàraðu. Komandoje galime priimti ar uþsakyti sandëlio prekiø uþsakymo pasiûlymà. Programoje yra integruotø analizës ir ataskaitø elementø. Jis taip pat puikiai tinka pardavimui internetu ir reguliariai stacionarioje parduotuvëje. Plano dëka, mes taip pat galime eksponuoti daugybæ medþiagø, nesirûpindami jø savybiø iðvaizda.Jei vykdote verslà, paslaugas teikianèià ámonæ, turite naudoti „enova“ planà. Jûsø darbas bus tris kartus sklandesnis, o jûs tik ieðkosite malonumo. Programa jums daug duos, o tai padës jums sutaupyti daug laiko. Jûsø prekës þenklas veiks dinamiðkai, ir jums patiks klausytis pinigø, kuriuos iðsaugojote programos dëka. Kiekvienas atsakingas darbdavys protingai pasirenka, todël pasirinkite „enova“ programà ir jûsø knyga bus poilsio.