Bendrove yra chorzow

Kiekvienas verslininkas, taikydamas taikytinà apskaitos aktà, siekia saugoti ámonës turtà. Tokia registracija yra ilgalaikio turto registravimas.

Bendrovës ilgalaikis turtas yra: þemë, nuolatinis þemës, namø ir statiniø naudojimas, maðinos, transporto priemonës, baldai ir kiti prietaisai, kuriø skaièius jø gavimo stadijoje virðija tris tûkstanèius penkiø ðimtø maloniø ir reikalauja mokesèiø mokëtojo ar ámonës bendro nuosavybës arba nuosavybës. Ápareigojimas átraukti turtà á ilgalaikio turto registrà yra to mënesio, kurá jis buvo gautas.

Áraðai apie ilgalaiká turtà greièiausiai bus pagaminti meno kûriniuose, kuriuos galima ásigyti darbo þurnaluose, atspausdintuose puslapiuose su deðiniuoju kompiuterio stulpeliu, rankomis pagamintuose puslapiuose su pieðtais stalais arba neðiojamuose kompiuteriuose be atitinkamø lenteliø, taèiau áraðai turi turëti visus duomenis, reikalingus registracijai. Sàlyga yra rankiniu bûdu uþpildyti kompanijoje naudojamà dokumentà.

Ilgalaikis turtas áraðomas remiantis dokumentais, kuriø pradinë vertë yra ávesta. Ilgalaikio turto registravimo lentelëje turëtø bûti nurodyta: eilës numeris, pirkimo data ir leidimai naudoti, duomenys, patvirtinantys pirkimà, ilgalaikio turto apraðymas, ilgalaikio turto klasifikatoriaus simbolis, pradinë kaina, nusidëvëjimo norma (priklausomai nuo naudojimo metø, nusidëvëjimo suma, atnaujinta suma; pradinë vertë, nusidëvëjimo nuraðymo suma ir kasacinë data kartu su iniciatyva jà naudoti. Pardavimo sëkmës atveju, áveskite pardavimo datà, jei ilgalaikis turtas yra sunaikintas, turëtø bûti pridëta likvidavimo ataskaita. Rûpindamasi teise, bendrovë privalo saugoti visus dokumentus, patvirtinanèius ilgalaikio turto ásigijimà.