C1 kalbos thinios

Ling Fluent Ling Fluent Veiksmingas užsienio kalbų mokymosi metodas

Bûdamas pasaulio pilietis, privaloma. Mes gyvename pasaulyje, kuriame net tolimiausi pasaulio kampai nebëra tik nerealûs vaikystës sapnai. Norint pereiti prie visiðkai naujos tiesos, mes neturime eiti á menà, pakanka, kad mes patektume á lëktuvà ir po keliø valandø, praleistø danguje dar kartà, sustosime þemëje, kad atitiktø 180 laipsniø kultûrà ið draugo. Ir iðorinë kalbø mokykla yra tokia svarbi ir ji valdoma komunikaciniu laikotarpiu.

Pagal dabartinius duomenis pasaulyje yra 201 ðalis. Daugelis jø, be atskiro atvejo ir bûdø, taip pat turi savo namus, unikalià oficialià kalbà, kartais gerai nei vienà. Regionø dialektai, pavyzdþiui, kaðubø ar Silezijos dialektas, taip pat vystomi jø teritorijoje. Deja, þmogus, turintis didesnæ nei vidutinæ, netgi iðskirtinæ atmintá, kuri leistø jam ávaldyti daugiau nei ðimtà kalbø, nepateko á pasaulá. Jei mes priartësime prie taðko realistiðkiau ir analizuojame net mûsø brangiausià aplinkà, lengva pastebëti, kad tarp savo kaimynø bus sunku rasti asmená, kuris laisvai kalba daugiau nei tris uþsienio kalbas.Tam tikrø profesijø veikla yra glaudþiai susijusi su tam tikru ryðiu su kitø pasaulio kampø galais. Jei mes negalime vadinti save hiperpoligotu, be to, mes puikiai kalbame ne anglø, vokieèiø, prancûzø, ispanø, norvegø ir italø kalbomis, o mums bus teikiamas vertëjas. Tai kas gali lydëti mus verslo susitikimuose su kitais rangovais ir nuolat versti abiejø ðaliø siûlomus þodþius. Atrodo, kad toks sprendimas yra originalus teisingas, nes norime daryti stiprø jausmà ir profesionaliai iðnykti, mes neimame vertëjo á iðmaniøjø telefonø programos organizavimà, taèiau mes nepraðysime, kad partneris áraðytø kiekvienà pareiðkimà, kad galëèiau kliûtis, kad bûtø galima pamatyti jo reikðmæ tam tikrame poþeminio þodyno Vertëjas ne tik pagerins verslo elgesá, bet taip pat sukurs, kad rangovo akyse mes pasirodysime kaip didelis pasitikëjimas.