Centrinis dulkio siurblys padalintas

Vakuuminës ðildymo sistemos, skirtingai nuo senø dulkiø siurbliø, nesuvarþo ásiurbiamo oro aplink dulkiø siurblá. Senuose dulkiø siurbliuose filtrai negali sustabdyti visø terðalø, kurie patenka á butà. Kitas centrinio vakuuminio valymo sistemos privalumas yra labai subtilus darbas. Centrinis vakuuminis valymas yra daug brangesnis. Bûtina árengti specialø vamzdþiø ir þarnø, kurios bus paslëptos ribose, po grindimis, ir net virð lubø.

https://neoproduct.eu/lt/catch-me-patch-me-novatoriskas-budas-numesti-svorio/

Centrinæ dulkiø siurbimo sistemà sudaro keletas elementø. Pagrindinis ir svarbiausias ið jø yra centrinis padalinys. Já lydi standûs vamzdþiai, kurie eina á sienø siurbimo centrus. Lanksèios þarnos galas yra ádëtas á artimiausià iðleidimo angà, todël já lengva pritvirtinti prie namø neðvarumø, dulkiø ir purvo.

Centrinis blokas gali bûti modulinis (vadinamasis dalijimasis arba kompaktiðkas. Jis atitinka neðiojamojo dulkiø siurblio korpusà. Paprastai jis yra patalpintas patalpose, pvz., Garaþe ar rûsyje. Kompaktiðka centrinio árenginio versija yra pagrásta turbinos varikliu, kuris sukuria neigiamà slëgá. Komponentas yra daugiau purvo separatoriaus ir uþterðimo bako.Atskyriklis leidþia suskirstyti padalinius á greitesnius ir maþesnius. Kuo storesnis oras bus visiðkai filtruotas.

Ásiurbimo lizdai iðimami namuose pirmose patalpose. Vienvieèiuose namuose tik vienas siurbiamoji lizdas paprastai yra pakankamas visam aukðtui kruopðèiai iðvalyti.