Centrinis dulkio siurblys su idtraukiamu vamzdthiu

Mes norëtume bûti ðvarûs prieþiûros, galø gale, mes ne visi mëgstame atlikti valymo darbus. Nepriklausomai nuo paskutinio arba mes esame augalø kilimai ar kilimëliai, mes turime laikas nuo laiko vakuumuoti savo progas. Tada yra gana triukðminga funkcija, kurià sudaro dulkiø siurblio pakëlimas. Taip susidaro dulkiø dulkës.

ProsteroProstero - Natūrali prostatos problemų terapija!

Ádomus variantas tradiciniams dulkiø siurbliams yra centrinë dulkiø siurblys. & Centrinis dulkiø siurblys apsaugo nuo dulkiø kilimo, yra alergiðkas, nereikia pernelyg didinti dulkiø siurblio aplinkos. Vakuuminiai kambariai yra ilgiau nepriklausomi nuo dulkiø. Toks svarbus organizmas dulkëms siurbti yra geriausiai árengtas statant ar renovuojant namà, kai sienos dar nebaigtos. Svarbiausias centrinio dulkiø valymo sistemos bruoþas yra centrinis blokas, kuris yra prijungtas prie standþiø vamzdþiø, nukreiptø á lizduose esanèius lizdus. Dulkinant siurblá, naudojama lanksti þarna, kurios paskirtis yra pritvirtinta prie artimiausio lizdo. Centrinis padalinys turi bûti árengtas uþ gyvenamosios dalies ribø - rûsyje, garaþe ar kitoje ekonominëje vietoje.Kambariuose, kur grindys reikalauja daþnai valyti, todël virtuvëje arba salëje turëtumëte apsvarstyti galimybæ árengti automatiná dulkiø siurblá. Taigi ant grindø yra pastatytas èiulpas, pastoviai prijungtas prie statybvietës. Dulkiø siurblys, kuris valdomas su pëdomis valdomu mygtuku, kuris laiko save anga, siurbia ðiukðliø ðiukðles. Automatinius kauðus galima ádëti á spintos pagrindà arba tikrai á sienà. Norint greitai atsikratyti pelenø ar medþio droþliø, verta þidinio árengti ðalia þidinio.Centrinis dulkiø siurblys, be abejo, yra daug privalumø. Deja, nepakankamai dideliø iðlaidø stoka taip pat yra prieþastis, kodël centrinës vakuuminio valymo sistemos Lenkijoje vis dar laikomos prabangiais sprendimais.