Fiskalinis kasos aparatas

Gauta ið novitus lupo kasos yra labai aktuali medþiaga ir vadovams, ir vyrams. Tai yra svarbu norint iðduoti tokius pardavimo árodymus, ðie adresatai visada turëtø paðalinti juos.

Deja, kai kurie ið mûsø nemoka daug daugiau dëmesio áplaukoms, kurios nelaimingø atsitikimø atveju turi rimtø pasekmiø. Kiek laiko turëtume iðlaikyti ðiuos spaudinius ið kasos aparatø ir kokiais atvejais jie gali bûti naudingi?

Verslininkø atveju situacija yra pakankamai paprasta. Jie turëtø saugoti èekiø kopijas penkerius metus, jei atliekamas iþdo pavadinimo auditas. Kodël, bet toks dokumentas klientui?Ðis maþas popieriaus lauþas daugelyje pavyzdþiø gali bûti daug. Jei þinome kasos èekio galiojimà ir þinome, kaip tinkamai saugoti toká dokumentà, mes galime gauti daug. Tai visø pirma priklauso nuo dabartinës formos, kurioje mes esame priklausomi nuo perkamo produkto reklamavimo ar suteikimo ir pinigø. Tokiu atveju pardavëjas papraðys parodyti reklamuojamo sandorio gavimo patvirtinimà. Koká laikà turime pagalvoti apie tai, kada mums pateikiamas kvitas pateikiant skundà? Pirkdami maisto produktus galime praneðti apie su jais susijusias problemas iki 3 dienø. Ilgesná laikà turëtume iðlaikyti ðias pajamas, kurios yra drabuþiø, avalynës, baldø ar RTV árangos ásigijimo dokumentas. Èia ástatymas leidþia mums aptikti ligà ir pateikti skundà net 24 mënesius. Tiesiog tuo metu, kai neturësime kvito, mûsø skundas nebus priimtas. Kuo didesnis reklamuojamø prekiø skaièius, tuo didesnë þala kartu su dokumentais, patvirtinanèiais tokius pardavimus.

Taigi, prisiminkime, kad pardavëjai turi mums pateikti apsipirkimo metu. Taip pat ádëkime dokumentus kompetentingai. Mes galime sukurti vokus, kuriuose pridedame kvitus á chronologiná laikà, galime paskirti specialià dëþæ paskutinei krypèiai. Svarbu, kad dokumentas, patvirtinantis atliktus atvejus, bûtø saugomas tol, kol jis gali bûti pagrindas pateikti skundà.