Fiskalinis spausdintuvas

Fiskaliniai spausdintuvai daþnai painiojami su fiskaliniais kasos aparatais, o ið tiesø jie yra du skirtingi patiekalai su papildomomis galimybëmis. Finansiniai spausdintuvai yra itin sudëtingi kasos aparatai. Sëkmingai vykdant kasos aparatus, norint parduoti, reikalingas kasininkas ir pardavëjas, o kaip norëtume naudoti fiskalinius spausdintuvus, turi bûti kompiuteris ir specializuota programinë áranga.

Tokie spausdintuvai daþniausiai pradedami naudoti ten, kur poveikio pagrindas yra labai rimtas, deðimtys tûkstanèiø. Jie suteikia, kaip kasos aparatai, spausdinimo kvitus ir pardavimø valdymà. Taèiau yra dideliø mokesèiø spausdintuvo privalumø, kurie rodo jø pranaðumà prieð kasos aparatus. Ið dabartiniø savybiø galima kontroliuoti mûsø turimø produktø atsargas. Todël tai yra átaisas, kurio dëka galima iðvengti situacijos, kai produktas nustoja galioti. Taip pat galite pamatyti reklamas ðiais bûdais. Ne tik áprastas kainø sumaþinimas, bet ir galimybë parduoti daugybæ medþiagø rinkmenoje uþ maþesnæ kainà. Tiesiogiai ið tokiø spausdintuvø galite paruoðti kvitus ir PVM sàskaità faktûrà.

Taip pat parduodami fiskaliniai spausdintuvai, galintys bûti elektroniniø èekiø kopija. Pardavëjai privalo saugoti pajamas penkerius metus, o kasos aparatø arba kai kuriø fiskaliniø spausdintuvø modeliø prijungimas prie spausdintø pajamø saugojimo per ðá laikotarpá. Paskutinis sëkmë iðspræsta dviem kvito ritiniais, kur spausdinimo metu vienu metu spausdinami du áplaukos. Elektroninës kopijos ádiegimas leidþia labai patogiai parduoti pardavimus.

Platesnë fiskaliniø spausdintuvø laisvë siejama su graþesne jø pirkimo verte. Jø paslauga yra ypaè iðmintinga ir reikalinga dël konkreèios programinës árangos, privalomo kompiuterio. Aukðtai paminëti argumentai gali bûti atgrasantys vidutinëms ámonëms arba tiesiog nepelningi, ir visi nusprendþia, kà nori.