Gaisro pavojus

Daugelyje pramonës ðakø yra didelë gaisro rizika. Èia kalbu ne apie kuro, energijos, daþø darbà, bet daugiau apie cukraus ar miltø gamybà. Medþiagos, kurios gali bûti naudojamos kaip garai, dujos, skysèiai, pluoðtai ar aerozoliai kartu su oru arba su savo medþiagomis labai aiðkiame tirpale, gali reaguoti tarpusavyje ir sudaryti sprogias medþiagas.

Ðtai kodël yra daug ástatymø, kuriø pagrindinis tikslas yra uþkirsti kelià gaisrams. Pirmiausia kalbu apie Ûkio ministro 2010 m. Liepos 8 d. Ástatymà dël minimaliø reikalavimø, susijusiø su darbo pasitikëjimu ir higiena, susijusia su pasiûlymu susitikti sprogioje aplinkoje. Ðiuo teisës aktu pirmiausia siekiama uþkirsti kelià bet kokios sprogios aplinkos atsiradimui. Taip pat siekiama uþkirsti kelià uþdegimui ir sumaþinti sprogimo poveiká.Sprogimui atsparios sistemos, t. Y. Visos sprogimui atsparios sistemos, turi daug elementø. Kalbant apie ásipareigojimus aptariamoje sistemoje, pirmiausia reikëtø paminëti sprogimo palengvinimo membranas, sprogimo slopinimo sistemas ir sprogimo izoliavimo metodus.Membranos yra prietaisai, padedantys pramoniniams árenginiams. Jø pobûdis yra padëti kiekvienam filtrui, malûnui, rezervuarui, rûðiuotojui, trupintuvui ar ciklonui.Ir sprogimo slopinimo sistemos iðvengia aukðto slëgio susidarymo sprogimo tvarka. Slopinimo sistema pirmiausia rodo optiná ir slëginá jutiklá, valdymo skydus, HRD cilindrus ir nerûdijanèius purkðtukus.Sprogimo izoliacijos sistema yra metodas, kurio pagrindinis galas visø pirma yra sumaþinti sprogimo poveiká. Èia kalbame apie tokius priedus kaip atbuliniai voþtuvai, greitai veikiantys varþtai, sprogimui atsparûs dûmtraukiai ir didelio greièio voþtuvai.Reikëtø nepamirðti, kad sprogimui atsparios sistemos yra vienodi sveikatos ir saugos reikalavimai.