Ginekologas chojnice

Colposcope yra svarbi priemonë meno ginekologà, todël prieð pirkdami jums reikia padaryti profesionalià skautø. Renkantis optiná árenginá ðios rûðies, kreiptis á daug veiksniø, ið kuriø kaina & nbsp nuomonæ; jokiu bûdu & nbsp;. Faktoriaus svarbiausia & nbsp; Taèiau atminkite, kad per maþa kaina Colposcope gali reikðti prastà kokybæ, kuri kaupiasi neigiamas situacijas vaizdas , pantografo nestabilumas ir programinës árangos trûkumas, leidþiantis patikimai ávertinti surinktà vaizdinæ medþiagà.

http://bayerman.com.pl/duo-shampoo.eu/lt/Vivese Senso Duo Shampoo - Efektyvus išgydymas dėl susilpnėjusio plaukų slinkimo!

Vaizdo kokybë turëtø bûti svarbus kriterijus, nes kai perkate colposkopà, svarbiausi yra tik optinës sistemos parametrai. Tai intriga objektyvo gamybos konkreèios rûðies colposcope vieta ir paþvelgti, ar yra keli optinis priartinimas reþimai, taip pat ploèio, & nbsp; yra Fokusavimo ribos, ar fokusavimo reguliavimas. Kolposkopo tikslumas taip pat yra ypaè prestiþinis elementas, todël pantografas turi uþtikrinti laisvà ir paprastà þingsná tam tikroje plokðtumoje. Kitas svarbus geros árangos bruoþas - tinkamai subalansuota pantografo svirtis ir tinkamos klasës pneumatiniø pavarø naudojimas.

Jei lempa turëtø bûti apie colposcope yra patogiø lemputes jau buvo pasenæs, bet vis tiek svarbu yra puikus galimybë daug ðviesos tudzieý jos reguliavimo. Ðiuolaikiniai LED diodai turi maþesnius energijos poreikius, kurie prailgina lempos tarnavimo laikà ir pasirenka bandymo lauko ðildymo pavojø. Paskutinis svarbus aspektas ásigyjant colposcope, taèiau yra produktas ergonomika, nes dël to, kad medikai ginekologijos pobûdþio, visi ðio optinio prietaiso funkcijos turëtø bûti tik viena ranka.