Gitara

Long&Strong Long&Strong Veiksmingas ilgo ir intensyvaus sekso būdas

Elektrostatinio áþeminimo uþduotis - sumaþinti degiø medþiagø sprogimo rizikà iki elektrostatinës kibirkðties. Daþniausiai jis yra kombinuotas degiø dujø, milteliø ir skysèiø transportavimo ir perdirbimo skyriuje.

Elektrostatinis áþeminimas gali bûti kitokia forma. Lengviausi ir keli sudëtingi modeliai atsiduria nuo áþeminimo terminalo taip pat ið kabelio. Paþangesnæ ir technologiðkai paþangesnæ árangà sudaro planas apsaugoti áþeminimo bûklæ, todël leidþiama iðleisti arba transportuoti gaminá, kai áþeminimas yra tinkamai prijungtas.

Elektrostatiniai áþeminimo elementai paprastai pateikiami pakroviant arba iðkraunant geleþinkelio ir keliø tanklaivius, cisternas, statines, vadinamàsias dideli maiðai arba proceso árenginiø elementai.

Pripildant arba iðtuðtinant rezervuarus su nauju turiniu (pvz., Rezervuarai su milteliais, granulëmis, skysèiais, gali susidaryti pavojingi elektrostatiniai krûviai. Jø esmë, kad jie yra prieð maiðant, pumpuojant ar purðkiant degias medþiagas. Elektriniai krûviai susidaro kontaktuojant ar atskiriant atskiras daleles. Elektrinio ákrovimo kiekis bus apribotas elektrostatinëmis savybëmis, kurios lieèiasi tarpusavyje. Dël paprasto ir greito sujungimo su þeme ar neiðkrautu objektu gali bûti sukurtas trumpas srovës impulsas, kuris bus atsakingas uþ kibirkðèiø susidarymà.Nesugebëjimas rûpintis kibirkðèiø iðleidimu gali uþsidegti alkoholiø ir oro miðiniu, kaip liudija sprogimas arba didelis sprogimas. Elektrostatinis áþeminimas paðalina sprogimo pavojø dël reguliuojamo elektrostatinio krûvio.