Gresmio susijusio su kompiuterio surinkimu ir modernizavimu nustatymas

Naujoviðkoje pramonëje naudojamos deðimtys tûkstanèiø degiø ir greitø medþiagø. Dujø ir skysèiø parametrai daugeliu iðimèiø yra visiðkai suprantami ir dokumentuojami. Todël pavojus, kurie atsiranda dël jø buvimo darbo metu, yra gana gera. Situacija tampa daug sudëtingesnë, nes sëkmingai perkeliami, sandëliuojami ar apdorojami laisvi gaminiai. Pavyzdþiø galia, atrodo, nekenksmingos medþiagos, pvz., Miltai, mediena, cukrus, kakava, aliuminis arba popierius dulkiø pavidalu, yra didelis sprogimo pavojus.

Pramoniniai centriniai vakuuminio valymo árenginiai skirti nusodinti dulkes ið parketo grindø, lygiø pavirðiø ir árangos bei saliø statybos. Taip siekiama iðlaikyti ðvarà darbo srityje, o tai yra viena ið dirbanèiø þmoniø ir organizacijø apsaugos priemoniø nuo kenksmingo dulkiø poveikio, esant dabartinei antrinio sprogimo grësmei. Visa ámonë, kuri vykdo pramoninius árenginius, privalo atlikti árengimà pagal svarbius direktyvoje pateiktus standartus.

Svarbi uþduotis - centrinis siurbimas:- sveikatos apsauga ir moterø buvimas kambaryje prieð þalingà dulkiø poveiká.- organizacijø ir priemoniø apsaugà nuo dulkiø trikdþiø, \ t- statybos ir moterø, dirbanèiø prieð nekontroliuojamà þiedadulkiø iðsiverþimà, apsauga.

Dëmesio - sprogimo pavojusJei dulkiø siurbimo procese dalyvauja degios ar sprogiosios medþiagos, dujos, dulkës, skystieji garai ar hibridiniai miðiniai, kyla didelis nekontroliuojamo sprogimo pavojus. Ðis ávykis gali sukelti sunaikinimo árenginá ir visà árenginá. Pagal statistikà filtravimo árenginiai ir ciklonai yra kvalifikuoti prietaisø, turinèiø didelæ sprogimo rizikà, ðeimai.

Centrinis dulkiø siurblys ir sprogimo saugumasKaip minëta, gërimas ið pagrindiniø centrinio vakuuminio valymo árenginiø uþduoèiø yra sumaþinti antrinio sprogimo rizikà, paðalinant vadinamàjá likuèiø dulkës. Ðis sprendimas, viena vertus, maksimaliai padidina árenginio sprogimà ir prieðgaisrinæ saugà, o kitas leidþia sumaþinti iðlaidas, susijusias su proceso árengimo suderinimu su ATEX direktyvos reikalavimais. Paþymëtina, kad degiøjø ir sprogiø dulkiø atveju centrinio siurbimo árengimas turi atitikti grieþtus ATEX direktyvos reikalavimus.