Grudziadz dokumento vertimas

Teksto vertimas pats savaime yra gana sunkus. Jei mums reikia iðversti bet koká tekstà, turime ne tik rûpintis „iðmoktais“ þodþiais ir sakiniais, bet ir turëti daugelio idiomø, bûdingø visai kalbai. Faktas yra tai, kad moteris, paraðanti tekstà anglø kalba, nesukuria jo grynai „akademiniu“ bûdu, bet naudoja savo asmenines kalbas ir papildomas idiomas.

Atsiþvelgiant á tai, kad visuotinio interneto tinklo asmuo vis dar didëja, daþnai reikia versti svetainæ. Pavyzdþiui, kaip internetinë svetainë, su kuria mums reikia atvykti á svarbesnæ auditorijà, turime jà sukurti keliomis kalbomis. Verèiant tinklalapio turiná, pvz., Anglø kalba ir savo kalba, reikia spræsti ne tik vertimo galimybes, bet ir sugebëjimà nustatyti savo ásitikinimus ir apraðymus, kurie nëra iðversti á originalà. Taigi, kada jis þiûri á ágyvendinimà? Iðversti bet kurios anglø kalbos svetainës turiná naudodami „Google“ vertëjas. Nors bendra straipsnio prasmë bus iðsaugota (mes galime atspëti, kokia yra konkreti svetainë, jau logiðka sakiniø seka ir sintaksë bus nepakankamos. Tai yra paskutinis galimas, nes „Google“ vertëjas iðverèia pasirinktà tekstà pagal þodá „þodis“. Taigi versle mes neturime sukurti profesionaliø, daugiakalbiø svetainiø, pagrástø ðiuo mokymu. Ir vertëjø tinklalapiø versle sparèiausiai ateityje þmogus negali bûti pakeistas maðina. Net ir tinkamiausia programinë áranga neturi abstrakto màstymo galios. Tai, kà jis gali padaryti, yra þaisti pagal þmogaus logikà, perkeliamà á pasirinktà programavimo kalbà. Todël net geriausios straipsniø vertimo programos yra labai svarbios uþ profesionalius interneto vertëjus ir greièiausiai visada bus greitai. Jei kada nors yra sukurta paþangi priemonë, suteikianti galimybæ lengvai ir abstrakèiai „màstyti“, tai bus mûsø civilizacijos tikslas. Apibendrinant galima pasakyti, kad gerø vertëjø mokymo pobûdis turëtø bûti atliekamas su atitinkamomis didaktinëmis priemonëmis, kurios ne tik mokys vertimus „þodþiais þodþiu“, bet ir padës suprasti abstrakèià tam tikros kalbos supratimà.& Nbsp;