Interneto arkos

Internetas yra labai naudingas informacijos ðaltinis. Taèiau tik tada, kai veiksmas paraðytas paprastu kalba. Deja, ðis poveikis pasiekiamas, kai tekstas yra susijæs su IT klausimais. Taip yra todël, kad jis veikia daug su konkreèia þodine terminija.

Pateikdami juos þiniatinklio kortelëje, galite tikëtis, kad tik jø klientø grupë, kas kasdien su jais bendrauja, supras juos arba naudos kryptiná iðsilavinimà. Taèiau nenorite nukreipti tik tokiø þmoniø. Ypaè jei turinys skirtas pagalbos dokumentams, ið kuriø ávairiomis formomis norite naudoti visus, kurie apsilanko tarnyboje.

IT vertimaiTaigi kuriant svetainæ verta rûpintis IT vertimais. Jø dëka paprastai galima iðversti techniná turiná á tokià galimybæ, kad ji bûtø tiesioginë ir laikiniesiems. Kaip þinoma, asmuo, kuris ieðko pagalbos su þymëjimu, susijusiu su technine tarnyba, paprastai nëra gerai orientuotas á svetainës kûrimà, jie egzistuoja savo konkreèiame pavadinime.

Techniniai dokumentaiTaip pat verta apsvarstyti IT vertimà, kai norite bendrai naudoti daugelá techniniø dokumentø kitomis kalbomis. Siûlydami, pavyzdþiui, programinæ árangà, svarbu, kad jos vaizdas bûtø lengvas visiems, kuriems jis gali padëti dirbti arba gauti ið tam tikro mobiliojo árenginio. Kitokiu atveju liûto gavëjø dalis paprasèiausiai niekada neþino apie tokià paraiðkà, nes nesupranta, kà ji teikia. Kaip galite nurodyti, dauguma tinklo naudotojø ieðko konkreèios kalbos.Kuo iðsamesnis dokumentø rinkinys kalbø varianto poþiûriu, tuo galbût galingesnis bus produktø pardavimo poveikis. Niekas nieko nieko neperkelia tamsoje, o prieð uþsakydamas já atskleidþia ðiuolaikiðkai ir su dokumentais. Ypaè, jei tam tikras projektas turi atlikti tam tikrus reikalavimus, pavyzdþiui, prijungti prie surinkimo, kuriame jis turi bûti árengtas.