Kasos aparatas internete

In vitro (apvaisinimas in vitro daþnai yra paskutinë iðeitis poroms, kurios kreipiasi dël vaiko. Tai yra lëtas ir stresinis procesas, taèiau daugelis laimingø porø dël to gali þaisti su savo norimais palikuonimis, net jei nauji metodai pasirodë esà nepatikimi. Gydymas skaièiuojamas spermos su kiauðiniu prijungimu laboratorinëmis sàlygomis, ne moters kûno.

Goji cream

Chirurgijos indikacijos gali turëti galimybæ partneriui (sumaþintus spermos parametrus, kai partneris (kiauðintakiø obstrukcija, nesugebëjimas ovuliacija. Daþnas in vitro apvaisinimo rodiklis yra idiopatinis nevaisingumas, kurio prieþastys neþinomos. Prieð atliekant in vitro, pacientas turi atlikti laboratorinius tyrimus ir spermos tyrimø partnerá. Be to, bûsimi tëvai turi iðreikðti raðtiðkà sutartá. Kita forma yra moters hormoninë (farmakologinë stimuliacija, skirta padidinti brandþiø oocitø skaièiø. Narkotikai, taip pat jø dozæ nustato individualiai specialistas, kartu su ankstesniø paciento tyrimø rezultatais. Antrasis laikotarpis yra moters oocitø rinkimas specialisto paskirtu laiku. Gydymas vyksta bendrosios anestezijos metu ir yra kelias minutes. Jis susideda ið abiejø kiauðidþiø matomø burbuliukø iðpurðkimo folikulø skysèio, kuriame yra oocitø, surinkimo pabaigoje. Tuo paèiu metu paciento partneris praneða apie spermos donorystæ (prieð operacijà rekomenduojama iðsaugoti seksualinæ abstinencijà keletà dienø. Kità kartà surenkami surinkti kiauðiniai á spermà laboratorinëmis sàlygomis. Sëklos, sukurtos ðioje technikoje, atsiranda inkubatoriuje, kur yra puikios jø augimo prieþastys. Po keliø dienø jis prasideda paciento ásèiose, naudojant plonà kateterá. Ðis metodo etapas nëra stiprus ir todël nereikalauja anestezijos. Po embriono perkëlimo pacientas turëtø sumaþinti fiziná aktyvumà (trumpas abstinencijos naudingumas ir gerinti gyvenimo bûdà. Po deðimties dienø jis privalo praneðti klinikai apie biocheminá nëðtumà. Penktà savaitæ po operacijos bûtina sukurti ultragarsà, patvirtinantá nëðtumà. Gedimo atveju galima pakartoti procedûrà naudodami paruoðtus rezervinius embrionus. Pagal naujausius tyrimus in vitro veiksmingumas yra apie 40%. Toks gydymas yra naudinga poroms, kurios nesëkmingai kreipiasi dël vaiko.