Kasos aparatas ir mokejimo terminalas

„Novitus lupo“ kasos èekis yra labai svarbus faktas tiek investuotojams, tiek vyrams. Tie, kurie yra tobuli, privalo pateikti tokius pardavimø árodymus, ir ðie papildomi dokumentai turëtø priimti kvità.

Deja, dauguma ið mûsø nemoka daug dëmesio sàskaitoms, kurios sunkiais atvejais gali turëti rimtø pasekmiø. Kaip ilgai mes turëtume priimti tokius spaudinius ið kasos aparatø ir kokiais atvejais jie gali bûti naudingi?

Verslininkø atveju pasiûlymas yra gana paprastas. Jie turëtø palikti èekiø kopijas 5 metams - jei iþdo pavadinimà audituoja. Taèiau kodël toks dokumentas klientui?Ðis nedidelis popieriaus lauþas daugeliu atvejø gali bûti naudingas. Jei þinome kasos èekio galiojimà ir mes þinome, kokia forma tinkamai saugoti toká dokumentà, mes galime gauti daug. Jis veikia visø pirma tø formø, kuriomis mes reikalaujame reklamuoti ásigytas prekes arba suteikti jas ir surinkti pinigus. Tokiu atveju pardavëjas papraðys mums parodyti gavimo - patvirtinto sandorio patvirtinimà. Kokius terminus turime turëti tuo metu, kai kvitas turëtø padëti mums pateikti skundà? Pirkdami maisto produktus galime praneðti apie su ja susijusias problemas iki 3 dienø. Daug ilgiau turëtume saugoti ðias pajamas, kurios yra drabuþiø, avalynës, baldø ar RTV árangos ásigijimo dokumentas. Èia ástatymas leidþia mums iki 24 mënesiø aptikti pranaðumà ir praneðti apie skundà. Tiksliai tuo metu, kai negalësime gauti kvito, mûsø skundas nebus priimtas. Kuo svarbesnis yra reklamuojamo produkto numeris, tuo sunkiau prarandamas dokumentas, patvirtinantis toká pardavimà.

Nepamirðkime apie kvitus, kuriuos pardavëjas turi mums nusipirkti perkant. Taip pat nepamirðkime, kad tokie dokumentai turi bûti aiðkiai nurodyti. Mes galime sukurti vokus, kuriuose mes organizuosime áplaukas chronologiniu laiku, ðiam tikslui galime skirti specialø langelá. Svarbu, kad dokumentas, patvirtinantis mûsø sukurtus dalykus, bûtø saugomas tol, kol jis gali bûti skundo pateikimo pagrindas.