Kasos aparatas kaip ilgalaikis turtas

Kopûstai priklauso gërimams, kurie yra labiausiai banalûs ir naudojami mûsø virtuvëje. Yra daug patiekalø, kurie yra pagaminti remiantis baltais kopûstais arba kopûstais. Ið paskutinio veiksnio elektrinis kopûstø pjaustytuvas yra iðskirtinai naudingas tiekimas vieðojo maitinimo ástaigose, restoranuose ir ávairiose patalpose, taip pat ir namø laukuose.

Elektrinis kopûstø smulkintuvas leidþia iðkirpti bet koká ðios darþovës kieká iðreikðtu greièiu. Prieð pjaustant kopûstus, atimami virðutiniai lapai ir tik po to, kai jie skiriami smulkinimui. Bet prieð patekdami á pjaustytuvà, já reikia paimti ið ðaknø. Netikslinga padaryti ðá peilio trûkumà, nes ðiuolaikinis pjaustytuvas turi galimybæ nupjauti ðakná græþtuvu. Remiantis ðiuo prietaisu, yra vidutinio dydþio kopûstø galvutë, kai tai atsitinka daug aukðtai, ji turi bûti supjaustyta tik iki dalies. Slicer & nbsp; pagamintas ið nerûdijanèio plieno. Maðinos korpusas daþomas trijø sluoksniø laku. Dël slankiojo guolio ir profesionalios sandarinimo sistemos, visa konstrukcija nëra jautri aplinkos sàlygoms, susijusioms su kopûstø pjaustymo procesu. Kad apsaugotumëte elektriná smulkintuvà, pagrindiná velenà reikia sutepti kas penkiolika savo funkcijø sezonø, taip pat ieðkoti V-dirþø átempimo. Smulkintuvà varo elektrinis variklis, kuris spaudos pavaros dëka sukelia pjovimo diskà, kuris paprastai yra pagamintas ið ketaus. Pagrindinis velenas, ant kurio yra gautas diskas, montuojamas taip, kad duomenys bûtø paprasti ir ilgalaikiai smulkintuvai. Kopûstø smulkinimas naudojant elektriná smulkintuvà nesukelia pernelyg daug darbo, sutrumpina smulkinimo laikà, taip pat nereikalauja didelës fizinës priemonës, kai patalpa naudojama paprastiems pjaustytuvams. Kas yra neáprasta padëtis, kai smulkinama didelë ðios darþovës dozë. Dar viena tokio prietaiso vertë yra ta, kad susmulkinti kopûstai neturi galimybës iðkristi ir pakratyti ðalia esanèià erdvæ. Todël, kadangi su specialiu kûginiu bunkeriu, kopûstai patenka tiesiai, pavyzdþiui, á statinæ, didelá indà, maiðà ar silosà.