Kasos aparato terminai

Verslininkai, kurie parduoda produktus ar padeda kasos aparatams, turi galvoti apie tam tikrus ásipareigojimus, kuriuos jie nori. Apskaitos kasos aparatai yra reguliuojami artimiausiame regione. Atitinkami ástatymai ir nuostatai iðsamiai apraðo kliento ir kasos savininko pareigas. Novitus fiskalinës tarnybos susirenka tiek maþose, tiek didelëse parduotuvëse. Ásigijæ árenginá, turite pasiraðyti sutartá su gera paslauga - paslauga ne tik atliks visus remonto darbus, bet ir fiskalinius.

Mokesèiø inspekcija turi bûti ið anksto informuota apie ðià operacijà, nes joje turi bûti ðio biuro þmogus. Fiskalizacijos metu tarnybos darbuotojas spausdins kasos aparato ataskaità, o mokesèiø inspekcijos darbuotojas parengs atitinkamà ataskaità. Ðie faktai, kuriuos investuotojas turi saugoti kasos aptarnavimo knygoje. Panaði procedûra taikoma ir skaitant ið kasos aparato fiskalinës minties. Verslininkas turi prisiminti, kad jis gali tik nedideliø naujoviø atlikti kasos atmintyje. Tada galite pamatyti tik pridëti ar iðskaièiuoti ið savo minèiø prekiø ar paslaugø. Nedaug þmoniø þino, kad kasos pagalba registruojamas ne tik produktø pardavimas, bet ir visos paslaugos. Ðiuos dalykus visiðkai reglamentuoja atitinkami teisës aktai, kuriuose iðvardijamos profesijos ir darbo vietos, kuriose bûtini pinigai. Dël to, kad nëra kasos aparato, arba dël to, kad nebuvo uþregistruota pardavimø, mokesèiø inspekcija taiko grieþtas nuobaudas. Kasos aparato vartotojas taip pat turëtø prisiminti, kad kiekvienos dienos, bet taip pat ir savaitës, mënesio ir metø tikslais jis turëtø atspausdinti atitinkamà ataskaità, kurioje bûtø pateikta iðsami konkreèioje atsiskaitymo laikotarpiu atliktø veiksmø ataskaita. Tinkamø ataskaitø trûkumas taip pat gali bûti prielaida, kad ástaiga nustatytø bausmæ. Ðtai kodël kiekvienas investuotojas turëtø suteikti darbuotojams tinkamà mokymà kasoje. Nedaug verslininkø þino, kad tai yra rezervinis pinigas bet kurioje vietoje, kur priimamas pagrindinis registras, nes negalite sustabdyti pardavimo áraðymo, net jei árenginys nepavyksta.