Kasos gastronomija 2017 m

Ðiuo metu, kartu su taikytina teise, beveik visi verslininkai, atsiþvelgiant á tai, kaip jie atlieka savo verslo vaidmená, turëtø bûti fiskalinis kasos aparatas. Tas pats tikslas, kurá reikia padaryti. Taèiau verta þinoti, kad rinkoje galime rasti labai skirtingø tipø kasos aparatus. Kà turëtume pasirinkti?

Kvito kopijaVisø pirma, ieðkodami mûsø biurui tinkamo kasos, turëtume rasti modelá, kuriame bûtø gera kopijos kopija. Turëtø bûti suprantama, kad kiekvienas verslininkas, vadovaudamasis galiojanèiais ástatymais, siekia saugoti ðá èekiø kopijø modelá iki 5 metø. Todël tai labai svarbu, todël turëtumëte atidþiai apsvarstyti, kokio tipo planà ketinate pirkti.

Þinoma, kiekvienas ið mûsø, kuris vienà kartà sumokëjo kortele uþ pirkimus, pastebëjo, kad daugelis verslininkø turi kasos aparatà, kuris iðspausdina þmogui skirtà kvito kopijà. Yra labai saugus sprendimas, nes iðspausdinta kopija egzistuoja nedelsiant ir galime jà archyvuoti. Taèiau problema kyla, kai, pavyzdþiui, mes turime labai didelæ tendencijà, o klientai perka didelius pirkimus. Daþnai pasitaiko, kad mûsø popieriaus ritinys bus sumokëtas ir jums reikës já daþnai keistis, o tai leidþia atlikti eiles. Verta tai, kad ðiuolaikiniø technologijø dëka nereikia spausdinti kvito kopijos. Dabar jà galima paraðyti elektroninëje organizacijoje. Skamba neátikëtinai?

Elektroninë kopijaToks sprendimas turi daug privalumø. Visø pirma, nurodant maþos fiskalinës sumos pirkimà, dël kurio galima sukurti elektroninæ kopijà, taupome laikà. Mes nereikalaujame kartoti kvitø kopijø archyvavimo, ir mes neturime paminëti kiekvienà kartà, kai nelaimingas atsitikimas nesuteikia klientui blogo gavimo. Daþnai tai labai átempta, ypaè kitiems nepatyrusiems darbuotojams. Taip pat verta prisiminti, kad priimdami sprendimà dël paskutinio pirkimo tipo, taupome aplinkà.

Kodël dar turëtumëte pirkti maþà fiskalinæ sumà su elektronine kopija?Visø pirma, priklausomai nuo valdomos ekonominës veiklos, verta paminëti, kad mums nereikës didelio fiskalinio kasos. Toks maþas produktas yra labai naudingas ir gerai veikia prieð þmones ámonëse, kuriose kalbama apie ávairias paslaugas. Mes galime atvykti, pavyzdþiui, á kosmetologà ar kirpyklà. Be to, verta pasidþiaugti, kad, naudodamiesi internetine kopija, popieriaus ritiniø, skirtø spausdinti kvitus, klausimais iðleisime maþiau pinigø. Verta þinoti, kad kopijas galima paþymëti naujose laikmenose.Kvalifikuodami kasos aparatus, prieð priimdami galutinæ nuomonæ apie pirkimà, turëtume tinkamai apie tai galvoti. Tuomet labai rimtai populiarus yra nedidelis kasos aparatas su elektronine novito nano e kopija. Jei vis dar ádomu, koks modelis yra tinkamiausias mûsø biurui, turëtume investuoti á já.