Kasos kirpejas

Kasos aparatai, skirti kirpykloms, fiskalinis spausdintuvas staliui, fiskalinis árenginys taksi vairuotojui - kaip pasirinkti patogø ir patikimà baldø kieká kasdieniniam pardavimui, kuris veiks antromis sàlygomis ir tuo pat metu patenka á lenkø poreikius? Kuris kasos aparatas veiks konkreèioje pramonëje, ámonëje ar bute? Þinoma, reakcija á ðá klausimà nëra lengva. Todël prieð pasirinkdami, verta perskaityti keletà taisykliø, kurios leidþia pasirinkti maþai fiskaliná kasos aparatà.Maþa fiskalinë suma, pvz., „Elzab mini“, gali veikti visiðkai nepriklausomai nuo kompiuterio ar neðiojamojo kompiuterio. Paprastai praktiðkai viskas, ko reikia, kad galëtumëte veikti autonomiðkai, ty klaviatûra, atskirai arba su dviem ekranais ir efektyviu spausdinimo mechanizmu dideliu ir visapusiðku bûdu. Svarbu, kad jis bûtø suraðytas á ðalá ar pardavimø skaitiklá, arba pasiimkite á taksi ir, tinkamai konfigûravus, uþregistruokite paslaugø ar prekiø pardavimà.

Kas patikrins kasos aparatus su maþais matmenimis?Nedidelë fiskalinë suma puikiai renkama, kai nëra jokiø papildomø ir sunkiø kompiuteriniø programø statistikai ir pardavimø palaikymui. Todël tai yra puiki galimybë investuotojams, norintiems átraukti mobiløjá árenginá. Neðiojami kasos aparatai, turintys nedidelius matmenis, ty elzab mini, turi itin efektyvias baterijas ir tuo paèiu daug maþo svorio. Ðio tipo aksesuarai yra puiki alternatyva visoms fiskalinëms sumoms, be kita ko, teikiamos kosmetologø, kurie, be standartinës salono praktikos, atlieka ir tvarko savo klientø blokus, taip pat namø biurø ar taksi vairuotojø, kurie nori patogumo savo automobiliuose, atlikti. ,

Maþi matmenysKasos aparatas neabejotinai yra kitas prietaisas, kuriam jis turëtø rasti ramià vietà ámonëje. Jei tai yra visas, sunkus ir nepakankamas stacionarus prietaisas, erdvë turi bûti iðdëstyta taip, kad jà bûtø galima lengvai pritaikyti. Ji nesukelia jokiø problemø, jei ðalis ar ðalis yra didelë ar didelë. Tuo metu nei kasos aparato svoris, nei dydis nëra didelë problema. Atsiranda rasp, kai ji nëra svarbi. Tada idealus sprendimas yra mobilus kasos aparatas, kurio bendras matmuo yra maþas. Já galite neðioti ið vienos vietos á kità. Netgi pasiimkite já á kliento namus ar biurà.Kai kurie mobilieji kasos aparatai sëkmingai prisitaiko prie moters piniginës arba netgi kailio kiðenëje. Jis neabejoja, kad nedidelis tokio kasos svoris ir dydis yra puikûs, kai keièiasi á dirþà ir sunkiomis sàlygomis. Be to, ávairûs naudingi priedai, pvz., Silikoniniai dangteliai arba klaviatûros pagalvëlës, padidina kasos naudojimo patogumà ir jo funkcionalumà ekstremaliomis sàlygomis.Verta prisiminti, kad apsipirkdami kasoje.