Kasos saskaita

Verslininkø, kuriems reikia mokëti fiskaliná kasà, grupë nuolat pleèiasi. Tai pernelyg nauja naujovë teisës aktuose, kurie pastaraisiais metais nustatë tokià pareigà, inter alia, gydytojams, teisininkams ar taksi vairuotojams. Ávairiø profesijø atstovai turi savo lûkesèius dël fiskalinio kasos tipo. „Oswiecim“ kasos aparatai, kaip gërimas ið pirmaujanèiø „Maùopolska“ þemës pardavëjø, siûlo daugybæ modeliø.

Pardavimo metu galite susidurti su erc arba pos. Jie yra paskutinës dvi pagrindinës kategorijos, kurias galima parduoti. Árenginius, priklausanèius kiekvienam ið jø, trukdo daugelis parametrø. POS tipo arba kompiuterio tipo kasos aparatai yra labai stiprûs ir dël to, kad jie tikrai yra svarbesni. Jie taip pat reikalauja daug vietos, nes pats árenginys turi kompiuterá, fiskaliná spausdintuvà, klaviatûrà ir monitoriø. Taigi tai yra rinkinys, o ne viena áranga. Jo trûkumai yra galimybë iðplësti ir prijungti kitus bûtinus prietaisus. Erc tipo kasos aparatø pakeitimai apima tokius kasos aparatus kaip: mobiliuosius, sisteminius arba taikant vienà darbo vietà. Jø bendra vertë yra ne maþiau funkcionali nei kompiuteriniø kasos aparatø atveju. Ir tokiø árenginiø paklausa rinkoje. Daugelio investuotojø lûkesèius visapusiðkai patenkins neðiojamas kasos aparatas. Tai tikrai yra teisingas pasirinkimas gydytojui ar asmeniui, dalyvaujanèiam pardavime „nuo durø iki durø“. Maþi dydþiai leidþia jums patiekti patiekalà visur. Vieni banknotai yra ðiek tiek didesni. Paprastai jis yra aprûpintas kiosku arba nedideliu pirkiniø ar aptarnavimo problemu. Sisteminiai kasos aparatai yra rasti parduotuvëse, kuriose klientai naudojasi bent keliomis kasos pozicijomis. Norint teisingai pasirinkti kasos aparatà, reikia, be kita ko, nurodyti, kurioje srityje ámonë veikia, ir klientø, kuriuos ji turëtø tvarkyti kiekvienà dienà, skaièiø.