Kirpejas ir fiskalinis kasos aparatas

Kasos aparatai yra nuolatinis ir neatskiriamas artimojo regiono parduotuviø elementas. Su jais susitinkame kiekvienoje ámonëje, kuri priima sprendimà dël namø savininkø paslaugø ar su jais prekiauja komerciniais tikslais. Þinoma, yra keletas nedideliø ðios taisyklës iðimèiø. Vienas ið jø yra situacija, kai visas ðis mokëjimas atliekamas nemokamai. Kitaip tariant, perkëlimas atliekamas internetu ir mokëjimo struktûroje nëra pinigø. Ir visa pirkimo registracija turi bûti pastebëta fiskaliniame kvite.

Nors fiskaliniai kasos aparatai, þinoma, gali pasirodyti vieni, daþnai yra keletas iðoriniø árenginiø, kurie prekybos metu naudoja naujas versijas. Kokià árangà mes kalbame?

Fiskalinis spausdintuvasPradþioje, susidomëkime fiskaliniu spausdintuvu. Tiksliau sakant, tai nëra grupës, kuri yra papildomos fiskalinës valiutos priemonës, dalykas. Tai ið tikrøjø yra pakaitalas, pakaitinë maðina, kuri paprastai naudojama, kai yra daug vertës, kuri bûtø fiskalinis kasos aparatas. Kuo daþniau lankomës skirtingose parduotuvëse, tuo daugiau suþinosime, kad ketina turëti daug privalumø, kuriø nëra kasos aparate. Taèiau reikëtø paþymëti, kad tai yra veiksmingas sprendimas, toli nuo jo. Bûtent, jis neturëtø bûti naudojamas, jei jis dar nebuvo prijungtas prie kompiuterio. Fiskaliniai spausdintuvai yra ádomûs plaèiuose prekybos tinkluose ir vaistinëse arba tose srityse, kuriose parduodama daug skirtingø prekiø. Fiskalinë spausdintuvo vertë versle atsidaro nuo tûkstanèiø zlotø.

Elektrinës svarstyklësDabar eikime á interjerà arba kai kuriø papildomø mokesèiø fiskalinëms valiutoms apraðymà. Taip pat daþniausiai naudojami daþniausiai naudojami gërimai ið labiausiai paplitusiø. Pasukos yra suvartojamos aplinkose, kuriose produktai tiekiami jëga, ir greitis priklauso nuo dydþio. Pavyzdþiui, galite lengvai suteikti parduotuviø su prieskoniais, darþovëmis ar vaisiais. Daþnai jie taip pat sprendþiami prekybos centruose, nors vis daþniau mes susiduriame su konkreèia tokiø apartamentø tendencija. Bûtent, klientas vis daþniau pats gali pasverti savo gaminá ir perkelti já á sumà su jau nustatyta kaina. Taèiau tokia forma elektroninë skalë nëra fiskalinës valiutos priemonë.

Kodo skaitytuvasKitas naudingas priedas yra kainø tikrintuvas. Tai padeda klientui susipaþinti su pasirinkto produkto kaina, nereikalaujant jam pristatyti pirmojo kasos aparato. Tai pagerina apsipirkimo komfortà ir pagerina bendravimà su þmogumi.