Kompiuterio programine aranga ir ilgalaikis turtas

Svarbus „Comarch“ privalumas yra sunkiosios srities þinios, rekomenduojamos vartotojams integruotø IT sistemø forma. Nuo pat pradþiø „Comarch“ akcentuoja tinkamiausiø paraiðkø ir profesionaliø paslaugø bûklæ, kad bûtø galima tinkamai atsiþvelgti á natûralø rangovø darbà. Ðtai keletas pramonës ðakø, kurioms buvo parengta komarijos programinë áranga.

bankinis„Comarch“ patentuota IT programinë áranga taip pat ruoðiama tiek maþmeninei, tiek korporatyvinei bankininkystei bei kooperatiniams bankams. Siûlomi sprendimai gali bûti vartojami banko steigimo ámonëse, taip pat kitose ámonëse, kuriø darbas priklauso nuo finansø sektoriaus. Visi jie pasiþymi lankstumu, technologija ir svarbiausia - aukðtos klasës ilgaamþiðkumu.

E-komercijaElektroninës prekybos rinka yra labai paprasta ir mes galime nustatyti dvigubus skaièiaus padidëjimus nuo vieneriø metø. Árengimas statyboje yra bûtinas veiksnys norint plëtoti ámones. Perkeliant ar pleèiant savo verslà á e. Prekybos rinkà, parduotuvë perkeliama á visiðkai skirtingà dydá ir sukursite dideliø galimybiø tiek pirkdami naujus klientus, tiek stiprinant esamà ryðá su partneriais.

logistikosLogistikos srityje esminë ámonës funkcionavimo sàlyga yra paruoðtas santykiø valdymas. Efektyvesnis reklamos ir verslo procesø srautas galimas naudojant ðiuolaikinius IT metodus. Labiausiai akivaizdûs Comarch logistinës informacijos srities metodai yra: elektroninis dokumentø perdavimas, dokumentø valdymas, pristatymo planavimas ir analiziø bei ataskaitø atlikimas.

Gamybos ámonëPagrindinës sritys, kurias palaiko IT organizacijos gamybos ámonëse, neatsiþvelgiant á tai, ar jos atlieka diskreèià, individualià, procesinæ ar serijinæ gamybà, tik sandëliuose ar uþsakymo pagrindu, yra gamybos ir logistikos procesai.