Krosnys anglies kasyklos forumui

Workaholism yra stipri psichikos priklausomybë. Pasirodo, kad yra nuolatinis poreikis kurti savo pareigas, kuriø atveju praleidþiama ðeima, draugai, poilsis ir miegas. Þinoma, tai yra keletas visø darbuotojø gyvenimo temø. Todël darboholizmas yra vienintelë priklausomybë, kuri netrukdo. Taèiau kada juos atpaþinti namuose?

Workaholism pasiþymi didþiuliu kasdienio darbo poreikiu. Ligoniai kiekvienà nemokamà momentà laiko prarastu laiku. Tada jie jauèia diskomfortà ir blogà nuotaikà. Jie daþnai pasilieka mûsø biuruose po valandø ir iðleidþiami ið bet kokiø dienø ir ðvenèiø. Paskutiná kartà jie nepaiso ðeimos, draugai taip pat neturi jokio pramogø, bet nesukelia jø silpnybiø ir interesø. Labai daþnai tai sukelia nuolatiniai galvos skausmai, pykinimas, nuovargis ir problemos, susijusios su dëmesiu ir miegu.

Siekiant palengvinti gydymà, verta paminëti ðá faktà. Paprastai priklausomi yra tipiðki perfekcionistai. Yra rimtø ambicijø ir viskas priklauso nuo to, kà daryti puikiai, labai sunku, be jokiø trûkumø. Daugelis þmoniø taip pat turi, kad darboholizmas gali bûti sukurtas savæs vertos stokos jausmu. Narkomanai daþnai sugebëjo sukurti materialines problemas istorijoje, ir jie tiesiog nori iðnaudoti savo vaidmená didindami savo pajamas.

Workaholism, kaip ir bet kokia psichologinë priklausomybë, sukuria neigiamà poveiká. Paradoksalu, taèiau sumaþëja efektyvumas ir naðumas. Workaholics yra perkrautas nuolat atliekant savo pareigas, todël jie nesuvokia paskutinio dalyko, kad jie tiesiog praranda daug laiko, pavyzdþiui, prisimindami apie darbà ir galvodami apie viskà. Blogiausias ðalutinis poveikis yra prarasti kito gyvenimo kontrolæ, todël narkomanai bûtinai turi eiti á panaðià psichoterapijà.