Lytiniai santykiai

Lytis pati savaime yra didþiausia ir labai naudinga gero gyvenimo sfera. Jis susijæs ne su kûno suþavëjimu, bet ir su dideliu malonumu. Seksas yra vertinga streso priemonë ir laimingo gyvenimo ðaltinis. Puikiai átvirtinkite santykius, suartink partnerius. Taèiau kà daryti, jei yra lytinës srities problemø?

Mokslo srityje pateikiama patarimø, kurie yra seksologija. Ði dalis apima plaèià þmogaus seksualumo sampratà. Seksologø interesø tema yra, be kita ko, seksualinius poreikius, susijusius sutrikimus ir net jø trûkumà. Seksologija þmogaus lytiná gyvenimà paverèia sferø galia. Tai ne tik sumaþina korporatyvumà. Jis taip pat taikomas psichikai, ekspozicijoms ir emocijoms, taip pat santykiams su kitais gyventojais ir likusiu pasauliu. Seksologija iðnaudoja visus su þmogaus seksualumu susijusius elementus. Ði dalis, be kita ko, yra þinios ið antropologijos, medicinos, psichologijos ar sociologijos.

Dr Farin ManDr Farin Man Veiksmingas lieknėjimo gydymas vyrams

Kaip turëèiau eiti á seksologà? Gydytojai turëtø eiti á þmones, kurie neturi sekso. Problema, kad tai tikriausiai apsaugo nuo orgazmo gydymo, ankstyvos ejakuliacijos ar erekcijos disfunkcijos, taip pat skausmingø artimøjø. Laimei, dëka profesionalios pagalbos, jûs visam laikui pamirðsite apie intymias problemas.

Mûsø seksologas Krokuvoje yra kvalifikuotas specialistas, kuris iðspræs tam tikras problemas ðviesoje srityje, kuri yra naudinga seksualumas. Dël ilgametës patirties jis ne tik ið esmës supaþindins Jus su patenkinamos lyties pasauliu, kaip padëti iðspræsti problemas, susijusias su erekcija ar orgazmu, patarti, kaip apsisaugoti nuo nëðtumo ir lytiðkai plintanèiø defektø, ir, svarbiausia, áveiksite gëdà ir parodysite, kaip svarbu yra graþus lytinis gyvenimas.