Mados dizainerio kulkdnis

Ðá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai paruoðë sezono pradþiai. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Paroda buvo rafinuota siauriausiame taðke ir viskas buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø vaidmenys buvo visiðkai pagrásti originaliais ir maloniais audiniais su geromis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistai labiausiai domisi erdviais, spalvingais maxi sijonais, kurie buvo pagaminti ið nërimo. Be to, jie dþiaugësi nëriniais, romantiðkomis suknelëmis ir palaidinukais su pûkais ir siuvinëtais bikinais. Dël naujausiø drabuþiø, dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, papuoðtais nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po ðou buvo surengtas graþios vestuviø suknelës aukcionas, skirtas ypaè paskutinei progai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduodami keli ávairiausiø kolekcijø drabuþiai. Pajamos, gautos ið paskutinio pardavimo, bus suteiktos namams. Pabrëþtina, kad pavadinimas nekantriai remia ávairius labdaros ir gerus veiksmus. Jos darbdavys ne kartà laukë kitø aukcionams skirtø produktø, o kai pardavimo vieta buvo netgi paskutinis gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad paskutinë kolekcija pasieks parduotuviø dabar geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad bendrovë ásteigë internetinæ parduotuvæ, kurioje bûtø naudinga rinkti ne stacionarias ámones.Ðeimos drabuþiø kompanija yra viena didþiausiø drabuþiø gamintojø. Pasaulyje yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, ðiuolaikiðkai pirmiausia ádomiausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Dabar populiarumas traukia kolekcijas, bendradarbiaudamas su pirmaisiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos dþiaugiasi tuo, kad net prieð paleidþiant parduotuvæ tie, kurie jau yra pasiruoðæ ryte, prisijungia prie dideliø eiliø. Ðios kolekcijos yra ðios dienos.Ðio pavadinimo produktai daugelá metø puikiai pripaþásta klientus, taip pat ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepaminëja daugybës gautø atlygiø ir patvirtina, kad rezultatai yra aukðèiausios kokybës.

Perþiûrëkite savo parduotuvæ: Haccp vienkartinius drabuþius