Mados dou radome

Praëjusá ðeðtadiená baigësi paskutinës vietinës aprangos gamintojo kolekcijos pasirodymas. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai padarë artëjanèiam sezonui. Tarp auditorijos galëtume netgi identifikuoti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas egzistavo grieþèiausiu bûdu ir viskas buvo parengta be jokiø kliûèiø. Vidutiniðkai galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jiems ágyvendinti buvo naudojami tik kasdieniai ir erdvûs audiniai su aðtriomis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai uþ nërimo kainà. Tarp jø buvo malonus nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinës su frills ir siuvinëtais bikini. Ðiltais drabuþiais dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, papuoðtais nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po pasirodymo buvo paruoðtas graþios vestuviø suknelës aukcionas ir svarbi proga. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, daugelis naujausios kolekcijos drabuþiø buvo parduoti aukcione. Pajamos, gautos ið ðio pardavimo, bus paþymëtos kaip jûsø vaikø namai. Pabrëþtina, kad pavadinimas nekantriai palaiko ávairius labdaros veiksmus ir visa tai. Jos savininkai jau daug kartø iðsaugojo savo muzikà pardavimui, o kai sandorio vieta buvo netgi apsilankymas vienoje ið gamyklø.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad moderniausia kolekcija pasieks statymus dabar geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad pavadinimu siekiama sukurti kompiuteriø verslà, kuriame bûtø akivaizdu, jog kitose nei stacionariø ámoniø kolekcijose.Mûsø paèiø drabuþiø kompanija yra unikali tarp didþiausiø drabuþiø gamintojø. Ji turi maþai gamyklø pasaulyje. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, paskutiniø labiausiai patraukliø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienà kartà ir tada ðis pavadinimas yra iðleistas kolekcijomis pagal gerai þinomus Lenkijos dizainerius. Ðios kolekcijos yra tikrai vertinamos, kad net prieð atidarant parduotuvæ jie ryte pasiruoðæ laikyti save populiariose eilëse. Ðios kolekcijos naudojamos tà paèià dienà.Ðios kompanijos rezultatai jau daugelá metø puikiai vertinami tarp klientø, taip pat ir pasaulyje, ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepastebi apie daugybæ apdovanojimø, kuriuos ji gavo, ir tai, kà jie bando daryti, kad poveikis yra aukðèiausia kaina.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: vienkartiniai drabuþiai