Maisto ruodimas darbui

Vertimas þodþiu leidþia bendrauti tarp pokalbiø partneriø dviejose naujose kalbose, kurios vyksta ar sëkmingai, kai vienas ið vadovø naudojasi gestø kalba. Labai aiðkinamasis veiksmas suteikia identiðkà reikðmæ þmonëms, kurie dirba kitomis kalbomis, ir ðios iniciatyvos tikslas - uþmegzti bendravimà ir teikti informacijà, o vertimas þodþiu, skirtingai nei vertimas, vyksta ðiame sezone, o tai reiðkia, kad praneðimo vertimas tai visada pasiekiama reguliariai. Yra keletas interpretavimo bûdø, o banaliausias ir daþniausiai vartojamas sinchroninis ir nuoseklus vertimas. Sinchroninis vertimas atliekamas tarptautinëse konferencijose, kur uþsienio sveèiø pareiðkimus moko gydytojai, klausydamiesi garsiakalbiø kabinø.

Ðiø vertimø vienalaikiðkumas yra sinchroninis vertimas ið klausos, kur tikslinë þinutë atsiranda iðklausius pradinæ kalbà. Ið eilës vertimo þodþiu paslaugos kyla dël pasikeitusios situacijos, kai vertëjas pradeda versti ir versti tik po to, kai kalbëtojas baigia kalbëti. Paprastai sekantis vertëjas lieka paðnekovo aplinkoje, klausydamasis garsiakalbio ir stato uþraðus, o tada kalba pagal tikslà, imituodamas paèius iðtikimiausius originalaus pareiðkimo stilistikos bruoþus. Visi minëti vertimo bûdai turi tiesioginiø savybiø ir privalumø, todël neámanoma aiðkiai nurodyti vienos ið jø vertimo. Akivaizdu, kad yra ir naujø interpretavimo metodø (pvz., Ðnabþdesio vertimas, sakinio vertimas po patiekalo arba vista vertimas, kuriuos naudoja savarankiðkesnis klimatas, taèiau nereikalauja tiek daug interesø, kaip ir pirmiau minëti metodai, todël jie naudojami neformaliuose susitikimuose.