Mesos didmenininkas

Lenkijoje yra didþiulis didmeniniø mësos didmenininkø ir tradiciniø mësos produktø pardavimas. Mësos didmenininkai turi ðaldytuvø, leidþianèiø jiems pristatyti ðvieþià produkcijà á bet kurià ðalies vietà. Mësa iðskirtiniais þodþiais, geri gyvûnø skeleto raumenys, á juos patekæ audiniai ir kai kurie vidaus organai. Paprastai mësai paprastai bûdingi ávairiø rûðiø þinduoliø ir paukðèiø, paskerstø vartojimo modeliais, atstovai, atsirandantys dël auginimo ar paieðkos natûralioje ámonëje.

Mësa retai valgoma, t. Y. Iðkart po gyvûno þudymo, bet daþniausiai termiðkai gaminama: virti, kepti, kepti arba troðkinti. Mësos didmenininkai siûlo platø produktø, daþnai gaminamø ið kiaulienos, jautienos ir paukðtienos, asortimentà. Mitybos specialistai iðskyrë baltà ir raudonà mësà, taèiau ðis suskirstymas niekada nesusijæs su spalva, bet tik su mioglobino koncentracija raumenø skaidulose. Baltos mësos yra viðtienos, kalakutienos, triuðio, verðienos ir struèio, ið serijos raudona mësa yra jautiena, kiauliena, arklio mësa, aviena, uogos, oþkos, anèiø ir þàsø mësa.

Mësos didmenininkø siûlomos baltos mësos gyvûninës kilmës produktai turi maþiau riebalø, o tai reiðkia maþiau cholesterolio, kurio virðijimas þmogaus organizme sukelia aterosklerozæ, iðeminæ ðirdies ligà ar net ðirdies priepuolá. Kûnas aiðkiai yra geriausias baltymø ðaltinis ir turi visas esmines organizmui bûtinas aminorûgðtis. Zoonoziniai produktai ið kûno didmenininkø taip pat yra nepakeièiamas geleþies ðaltinis áprastoje mityboje, kuri yra itin geriau absorbuojama nei visi augalinës kilmës geleþies produktai.