Metalurgijos hoy en dia

Ðiuo metu metalurgija yra sritis, kurioje ne tik atliekami plastiko formavimo ir ákûrimo procesai, bet ir perkeliamos moksliniø tyrimø grupës á makroekonomines ribas. Ðia prasme patirtis paprastai perkeliama á metalografinius mikroskopus.

Mikroskopija yra laukas, atsiradæs prieð kelis ðimtus metø. Taèiau, tik priklausomai nuo kito tipo mikroskopo, jie buvo naudojami metalurgijoje. Nauju laiku jie reikalingi dirbant su inþinerinëmis medþiagomis. Ðiandien metalografiniai mikroskopai yra labiausiai pageidaujami lauke, kurie, be kita ko, naudojami metaliniø mëginiø ar jø proverþiø tyrimui. Tai tas pats vaizdo gavimo metodas, uþpildytas nepermatomuose mëginiuose. Metalografiniai mikroskopai, be kita ko, apima elektronø mikroskopus, leidþianèius atkreipti dëmesá á atominës pakopos struktûras ir ðviesos mikroskopus, pasiþyminèius maþesniu didinimu. Stebëjimai, atliekami naudojant ðiuos árenginius, yra labai svarbûs, nes dël to mes galime rasti naujo tipo mikrokratus temoje arba jø inicijavimà. Galima apskaièiuoti fazës ánaðà ir tiksliai nustatyti atskirus etapus. Dël to mes taip pat galime ávertinti inkliuzø skaièiø ir tipà bei daug daugiau svarbiø komponentø ið metalurgijos perspektyvos. Pavyzdþiui, daþnai naujai sukurtos medþiagos mikroskopiniai stebëjimai leis tiksliai stebëti medþiagos struktûrà, todël ateityje galime iðvengti daugelio nepageidaujamø gedimø.

Metalografiniø mikroskopø naudojimas yra reikðmingas, nes dël to jau galime aptikti medþiagos defektus. Taèiau, kad ðios rûðies baldø aptarnavimas bûtø sunkus. Nuo to laiko bandymus turëtø atlikti tik kvalifikuoti asmenys.