Mikroskopo pletros modelis

Chocolate slim

Internetas sukëlë revoliucijà þmoniø gyvenime. Deja, be daugelio neginèijamø privalumø, tokiø kaip tiesioginë duomenø prieiga suteikia daug pavojø. Priklausomybë nuo interneto laikoma labiausiai subtiliu.

Apskaièiuota, kad net 20 proc. Ðiuo metu yra tik vienas árenginys, skirtas montuoti su konstrukcija. Þinoma, ðiandien internetas yra daþniausia priklausomybës nuo priklausomybës prieþastis. Be pavadinimo „interneto priklausomybë“ lengva rasti tokius terminus kaip: internetinis holizmas, priklausomybë nuo tinklo, elektroninë priklausomybë, interneto holizmas, priklausomybë nuo interneto, infoholizmas, priklausomybë ir priklausomybë nuo kompiuterio. Visos minëtos sàvokos apibûdina valstybæ, kuri skaièiuoja daugelá interneto naudojimo valandø, o tai daro didelæ átakà tarpasmeninës, psichologinës, socialinës, ðeimos ir ekonomikos srièiai. Þmonës, nukentëjæ nuo ðios svarbios ligos, vis dar yra prisijungæ prie interneto ir vis dar yra virtualioje realybëje, pamirðdami apie juos supantá pasaulá, pavyzdþiui, keièiant dienos laikus.

Kaip padëti priklausomam asmeniui ið interneto? Visø pirma ðio taðko vertë negali bûti nepakankamai ávertinta. Tinkamiausias sprendimas yra visapusiðkas interneto priklausomumas ir gydymas Krokuvoje. Mûsø specialistai padës narkomanui pakeisti ðvieþiø technologijø naudojimo bûdà. Atskirais atvejais bûtina atskirti pacientà nuo kompiuterio, prijungto prie interneto. Mûsø patyrusiø specialistø sukurta terapija leidþia narkomanui gráþti á tinkamà gyvenimà.