Namo atheminimas

Daugelis þmoniø klausia, ar perkant pjaustytuvà. Viskas priklauso nuo to, ar ji bus ið tikrøjø naudojama. Jei pjaustytuvas traktuoja, kad egzistuoja tik kita virtuvës skaitiklá puoðianti áranga, pirkimas turi bûti sustabdytas. Sëkmingai, kai vertiname komfortà, o virtuvëje mes esame gana daug laiko, rengdami vakarienæ ir desertus, tada lengva padaryti pelningà alternatyvà!

Pjaustytuvas yra puiki galimybë paprastam peiliui. Dël to mes per kelias akimirkas supjaustysime tà paèià storà skiltelæ. Tas pats pasakytina ir apie ðaltà mësà ir sûrá - lengva ir gera, ir svarbiausia, estetiðkai. Tai ne visada atrodo vienodai, kai patenka tik á pjovimo lentà ir peilá.

Svarbiausi elementaiSvarbiausi pjaustytuvo aspektai yra besisukantis peilis su pjovimo storio reguliavimu, tiektuvu ir korpusu. Peiliai gali bûti geri arba dantyti. Idealûs idealiai tinka sûriø ir ðaldymo pjaustymui, o dantytuvai yra universalûs. Idealiu atveju, kai aðmenys yra pagaminti ið grûdinto, nes jie yra patvaresni. Kalbant apie pjaustytuvo korpusà, galime ieðkoti tø, kurie yra pagaminti ið specialaus nerûdijanèio plieno arba titano, arba ið dirbtinio kûno - plastiko pakanka naudoti namuose. Tai taikoma tiekëjui. Jei mes turime tam tikrà prasmæ naudoti prietaisà daþnai, pasirinkite plienà, o plastikinis dëklas bus skirtas þmonëms, kurie maistà maþia reèiau. Jûs taip pat turite atkreipti dëmesá, tai yra, pjaustytuvas yra pritvirtintas prie stûmiklio - be jo mes susiduriame ne tik dël keliø tikslø pjovimo, bet visø pirma dël pirðtø praradimo.

Be pagrindinës árangos, gamintojai daþnai pasirenka kitø ádomiø dalykëliø. Jø gërimai, pjaustytø grieþinëliø dëklas - dël to pjovimas sustabdys daugiau higieniðkumo, ir, be to, mes maþiau valome. Kitas ádomus skonis yra peiliø galandiklis arba kabeliø laikiklis.

Ar pjoviklis yra parinktis?Toks dovanojimas namø ûkio tikslams paprastai kainuoja 150-400 PLN. Taip pat rinkoje yra ámontuotø pjaustytuvø, kuriø vertë svyruoja nuo 500 iki 1,500 PLN. Iðplëstinë áranga, skirta daugiausia ámonëms ir maitinimo namams, jau dabar yra didelë, 2000–2000 PLN. Taèiau jie lengvai apmokami, kai já paverèiame iðsaugotu laiku.