Nelaimingi atsitikimai su verpikliu

Faktø prieþastys yra reguliariai tikrinamos, siekiant sumaþinti pavojø, kad ateityje jie bus pakartotinai atlikti. Tyrimo rezultatai aiðkiai rodo, kad nelaimingø atsitikimø prieþastys labai daþnai yra kitokia maðinø saugos srities prieþiûra. Problemos, susijusios su netinkamu maðinø naudojimu ir eksploatavimu, pasirodo bet kuriuo jø gyvenimo etapu. Taip yra dël specifikacijos laipsnio, taip pat dël programos, gamybos, eksploatavimo, prieþiûros, modifikavimo ir kt.

Maðinø sertifikavimas baigia paðalinti pavojus, kurie gali atsirasti darbo srityje. Maðinos, naudojanèios naudojamus sertifikatus, yra iðbandytos ir iðbandytos dël jø gebëjimo gaminti. Tyrimas apima tam tikrus populiarius ir subkomponentus. Iðnagrinëtas veiklos principas ir apraðymai, siekiant palengvinti asmenø, kuriems tinkamas institucijø ir prietaisø naudojimas, apimtá. Reikalavimas turëti tam tikrø organizacijø ir árangos sertifikatus daugiausia priklauso nuo ES reglamentø: taikytinø direktyvø, vidaus taisykliø ir kt.

Darbuotojø sveikatos ir saugos darbuotojai turi galimybæ dalyvauti maðinø sertifikavimo kursuose ir mokymuose. Þinios, moksliniai tyrimai ir menai, laimëti tokiø sànaudø ir mokymo metu, prisideda prie konkreèiø nelaimingø atsitikimø darbe, tiek mirèiø, tiek pradiniø, procentinio sumaþinimo. Dalyvavimas apyvartose ir pratybose organizacijø ir priedø sertifikavimo srityje suteikia daugybæ naudos darbdaviams. Iðsilavinæ þmonës garantuoja tinkamà institucijos naudojimà ir saugos bei sveikatos darbe taisykliø laikymàsi.