Nepatvirtintas

Esant dideliam oro dulkumui ir (arba prisotinimui potencialiai sprogiomis medþiagomis, bûtina naudoti árankius ir montavimo sprendimus, atitinkanèius visoje ES galiojanèiø taisykliø, sertifikuotø ATEX arba ATmosphères sprogmenø standartus.

ATEX árengimas "atex instaliacija" - teisës aktaiÁpareigojimas ádiegti sertifikavimà ir bûtinybæ naudoti sertifikuotus árenginius potencialiai sprogioje aplinkoje (ámonëse buvo ávestas ES Direktyva 94/9 / EB.Apsauga nuo sprogimo reglamentuoja visus elektros ir techninius árenginius ir visus sprogimo apsaugos organizmus, dalyvaujanèius sutartyje su jûros, þemës ir poþeminiais darbais.

Áranga, kuriai taikoma ATEX direktyvaDirektyva taip pat taikoma visoms maðinoms, aparatams ir valdymo elementams, kurie atsiranda ðalia potencialiai sprogios aplinkos. Tiesà sakant, visose tokiose zonose susirinkusiuose árenginiuose turëtø bûti atitinkami sertifikatai, taip pat tai, kaip visi ATEX árenginiai turëtø atitikti direktyvos reikalavimus.Kaip direktyvos dalis, sertifikatai buvo átraukti á dvi grupes. Pirmajame yra kalnakasybos sektoriuje (kasyklose grojama áranga, antroji ðeima apima visus kitus árenginius. Jie yra paskutiniai, visø pirma, ATEX árenginiai, skirti naudoti medienos arba daþø pramonëje, taip pat visi filtrai, laikikliai ir saugos áranga, veikiantys dulkëtose sàlygose.

Kiekviena naujojo ATEX árenginio konstrukcija sprogimo pavojaus zonose, remiantis direktyvoje nustatytomis taisyklëmis, turëtø bûti plëtojama kartu su jame pateikta informacija, kuria praktiðkai siekiama sumaþinti sprogimo rizikà ir padidinti sveèiø bei árankiø (ir aplinkos saugà, dirbant sàlygomis didelis prisotinimas su pavojingomis medþiagomis.