Nuoseklus vertimo thodthiu lygis

Yra surengta daug ávairiø konferencijø, jose dalyvauja kitø ðaliø gyventojai, atsirandantys dël naujø ðaliø, kurios tuo tarpu þino ir tarnauja skirtingomis kalbomis. Konferencijos metu visi nori tiksliai suprasti viskà, todël yra konferencijos interpretacijos forma.

Tokia situacija yra vertimo þodþiu situacija, pokalbio metu dalyviai turi ausines ir per juos yra mokytojo balsas, kuris tiksliai paaiðkina sakytiná tekstà, moderuoja balsà pagal originalà.Vertëjas visada uþima svarbø vaidmená.Konferencijos vertime iðskiriame kelis tokiø vertimø bûdus ir tiksliai:- nuoseklûs vertimai po kalbëtojo kalbos,- tuo paèiu metu vyksta su garsiakalbio vadovu,- relë - tarp dviejø kalbø, naudojant treèiàjà kalbà,- tolimojo kalbos mokymas,- pasukti - naudojant vienà ðaltinio kalbà þmonëms- cheval - vienas vertëjas viename posëdyje vyksta dviejose kajutëse,- simetriðka sistema - kai dalyviai klausosi vertimø keliomis pasirinktomis kalbomis,- ðnabþdesys - vertimas, nukreiptas á konferencijos dalyvio, sëdinèio prie vertëjo, ausá,- gestø kalba - sinchroninis vertimas á gestø kalbà.Kaip ðis konferencijø vertimas nëra toks paprastas ir jie iðverèia daug vertëjø, kad bûtø galima pradëti tokius vertimus, turëtumëte bûti labai patyræ, labai sumanûs ir labai geri sprendþiant ávairius vertimus.Daþniausiai konferencijos metu vertëjai verèia þodþiu arba naudodamiesi tuo paèiu metodu salone.Ypaè televizijoje galime papraðyti tokiø vertimø, kai rodomi skirtingi pokalbiai ir susitikimai.Vertëjas iðsamiai ir iðsamiai siûlo visus praneðimus, kartais vertëjas turi netgi perduoti praneðimà tuo paèiu balso tonu ir tas pats, kuris sustabdo garsiakalbio veikimà.