Oro filtras ir salono filtras

Magnetinis filtras yra specialiai sukurtas namø pagalbai, áskaitant naujus maþus pramoninius centrinio ðildymo árenginius ir turtingà vandentiekio vandená, ir visus árenginius, kurie yra árengti tokiuose árenginiuose nuo kietø daleliø uþterðimo. Dël vis populiaresnës aukðtos kokybës árangos ir valdymo bei matavimo detaliø naudojimo statybvietëse reikia vandens filtravimo, nes jø svarbø ir patikimà veikimà sàlygoja didelis tekanèio vandens grynumas.

https://t-dol.eu/lt/

Magnetiniai filtrai turi bûti montuojami ant vamzdynø taip, kad vandens srauto kryptis bûtø lygi korpuso antram rodikliui ir dangtelis bûtø iðdëstytas filtro situacijoje. Filtrus galima pradëti horizontaliais ir vertikaliais vamzdynais. Magnetinius filtrus atiduoda ið korpuso, tinklo ádëklo, dangèio, magnetinës kasetës, tarpikliø ir tvirtinimo detaliø. Filtrø konstrukcija uþtikrina aukðtà vandens filtravimo efektà dël dviejø etapø valymo: mechaninio ir magnetinio. Magnetinius filtrus galima naudoti mûsø centriniuose ðildymo árenginiuose, srauto ðildytuvuose, automatinëse skalbimo maðinose, indaplovëse, vandens tiekimo sistemose, kuriose árengti visi ðildymo ar auðinimo árenginiai. Magnetiniø filtrø poveikis yra, be kita ko, uþkirsti kelià joje esanèiø statybvietiø ir árenginiø paþeidimui, padidinti ámontuotø magnetizatoriø efektyvumà, sumaþinti eksploatacines iðlaidas, sumaþinti atsparumà vandeniui ar skysèio srautui statyboje. Magnetiniai filtrai yra privalumø privalumai, kai jokios naudojimo sànaudos nëra naudojamos kaip árodymas, jos taip pat yra beveik be prieþiûros.Anglijoje iðgaunama daugiau nei 20 milijonø vieno ðeimos namø, ið kuriø daugumoje yra centrinio ðildymo sistema, o galas yra ðiuolaikiniø, ekologiðkø technologijø, kurios palengvina ðildymo sistemø eksploatavimà, kûrimas. Keliø metø pavirðiuje Anglijoje buvo iðleista daugiau nei vienas milijonas magnetiniø filtrø.