Pasaulio pusryeiai

Pusryèiai yra svarbiausi valgiai per dienà. Áprasta kartoti didájá gyvenimo bûdà ir reguliaraus vartojimo svarbà per dienà. Nepaisant to, pusryèiai ryte yra pagrindinis organizmo energijos tiekëjas. Populiariausi ir sunaudojami pusryèiai yra madingi duonos gaminiai. Duonos pjaustytuvas kadaise buvo daþnas virtuvës prietaisas.

Dabar galite lengvai gauti duonà, supjaustytà paprastomis kepyklø dalimis. Taèiau kai kurie nori pirkti visà duonos kepalà ir supjaustyti prieð pusryèius. Matyt, duona ilgiau iðlaiko ðvieþumà. Nors pastatuose paprastai nëra namø pjaustyklës, daþniausiai já naudoja ypaè jo protëviai. Kepyklose jos pozicija vis dar yra didelë, nes ji kasdien uþdirba daug pinigø.

Pjaustytuvas yra bûtina priemonë mësai ir sûriui pjauti maisto sandëliuose. Daþnai, pirkdami deðrà kaip árodymà, pardavëja klausia, ar jà suteikti segmente, ar supjaustyti. Vyrai turi skirtingus pageidavimus, taèiau daugelis moterø mëgsta pirkti jau supjaustytus produktus, nes skiltelës visada yra minkðtos ir puikios sumuðtiniams. Jie negali juos supjaustyti taip plonomis, kai yra pjaustyklë.

Net duonos gabaliukai, plonomis grieþinëliais supjaustyta mësa ir sûris yra maistingi pusryèiai, kuriuos reikia valgyti kasdien. Sumuðtiná pagardinti ir kûno vitaminams suteikti sumuðtinis turëtø bûti supjaustytas á ðvieþiàsias darþoves, pavyzdþiui, pomidorus, agurkus arba pipirus. Darþoviø nereikia supjaustyti á pjaustyklæ. Pjauti juos peiliu nëra problema. Darþovës nebûtinai turi bûti smulkiai supjaustytos. Jie yra vertingø vitaminø ðaltinis.

Laikai, kada pjaustyklë daþnai buvo naudojama namuose, jau praëjo, taèiau jos naudojimas vis dar svarbus kepyklose ir parduotuvëse.