Pirmasis darbas kaip suskaieiuoti atostogas

Nebûtø nauja pasakyti, kad dabartinëje darbo rinkoje teorinis ugdymas eina á fonà, o praktinis kandidato ágûdis tam tikroje pozicijoje yra prioritetas. Net prieð deðimtmetá pagrindinë magisterio biuro studija buvo laikoma pagrindu, bet dabar daugiausia pasiruoðimas profesijai, kuri leidþia menui ir iðlaikyti finansiná nepriklausomumà. “Daugelis moterø þino apie ðiø ástatymø priëmimo situacijà, todël stengiasi pasirengti kitai profesijai. Nors ðvietimas neturëtø bûti nutrauktas bet kuriame ðvietimo etape, taèiau vis dar gerinti jau ágytus ágûdþius ir pirkti naujas kompetencijas.

Darbuotojø mokymas yra sustiprinti jau ádarbintø darbuotojø kvalifikacijà, norinèius pradëti dirbti su kitais metodais arba poliruoti anksèiau ágytus ágûdþius. Tai buvo be prieþasties, kad posakis atsirado dël to, kad pamoka nëra per vëlu, o savæs tobulinimo laikas kartais nepraranda. Galø gale, darbdaviai ir kreipiasi dël praktikos mokslø, taigi jie investuoja á mûsø þmogiðkøjø santaupø plëtrà, organizuodami darbuotojø mokymus. Vykdydami konkreèius uþdavinius, privalome árodyti, kad esame ágimti talentai ir ágyti ágûdþiai, kurie palengvina mums patikëtø uþduoèiø atlikimà.

Jei mes galime atlikti tam tikrà profesijà, dalis sëkmës jau egzistuoja uþ mûsø. Árodyta priemonë papildyti þinias yra mokymas tobulinti savo sugebëjimus, dël kuriø keièiasi karjera. Praktika puikiai tinka, o personalo mokymas derinant tikrovæ su prieðtaringais klausimais rengia darbuotojus skaityti net ir paèiomis tinkamiausiomis sàlygomis. Didelës konkurencijos darbo vietoje eroje turëtumëte iðmokti, kaip gerai, kai gera informacija ir ágûdþiai gali vëliau árodyti savo efektyvumà ir iðreikðti savo potencialà visame ðlovëje.