Pramoniniai alyvos filtrai

https://neoproduct.eu/lt/ecoslim-veiksmingas-plonas-figura-per-trumpa-laika/EcoSlim Veiksmingas plonas figūra per trumpą laiką

Daugelis mûsø rinkos ámoniø susiduria su centrinio dulkiø siurbliø projektavimu, kûrimu, surinkimu ir dulkiø ðalinimo bei pramoniniø árenginiø statyba. Ámonës nuolat pleèia gamybà su ávairiais, ðiuolaikiðkesniais produktais, pavyzdþiui, dulkiø filtrais. Projektavimo ir statybos biuras sustoja. & Nbsp; Prekës þenklo sëkmë yra mûsø paèiø gerai pagamintos impulso filtrø, patroniniø filtrø, ciklono filtrø ir sustojimo bei pramoniniø centriniø dulkiø iðtraukimo sistemø konstrukcijos.

Nuo prieþiûros iki pat ádomiausio valdymo, visi sprendimai dël neáprastø filtrø kûrimo ar paèiø struktûriniø pokyèiø ávedimo yra labai rimtai priimami, o jø veikimas yra greitas.

Rinkinyje yra filtrø dydþiai standartiniame paruoðime. Filtrus galime uþsisakyti pagal þemesnæ arba didesnæ maiðø dozæ ið eilës. Standartiniuose prietaisuose skalë tarp maiðø aðiø yra 200 mm. Naudotojo poreikis gali bûti 250 mm.

Kiekvienam dulkiø ðalinimo árenginiui privalome individualiai suderinti filtravimo vilnos dizainà ir organizavimà bei filtravimo ir regeneravimo parametrus. Atsiþvelgiant á lakiosios kûno temperatûrà, dulkiø tipà ir naudà, vandens garø, rûgðtiniø medþiagø ar ðarminiø medþiagø kieká, turime sureguliuoti tinkamà adatos veltinio bûdà. Maiðus gali sukelti nuotoliniai adatos veltinio metodai (poliesteris, poliamidas, poliakrilnitrilas, Dralon T, Ryton, Nomex, teflonas ir kt., Turintys daug apdorojimo metodø. Atskyrimo árenginio investuotojas ar projektuotojas atlieka koregavimus. Bendrovës teikia bet kurá filtravimo medþiagos rinkiná ir filtravimo bei regeneravimo parametrus.

Dulkiø filtravimas, filtrai, kuriuose gali bûti valdymo spintos, su naujais bûdais valdyti iðleidimo voþtuvus:su laiko valdymu, kuriame mes galime nustatyti impulsø periodà ir regeneracijos daþnumà,kontroliuojant impulsø trukmæ, du regeneravimo daþnius ir virðutinæ bei apatinæ srauto atsparumo ribà, \ tprogramuojamas ant valdiklio, kuriame nukreipiami regeneravimo parametrai.

Filtrai gali bûti iðdëstyti á kitus áëjimo ir iðleidimo angø matmenis.