Programos transporto bendrove

Pardavimo metu veikia „Symfonia trade“ programa. Jis yra daþniausiai naudojamas maþose ir maþose ámonëse. Programa prasideda nuo atsargø lygio. Jis pirks dokumentus pardavimui, sandëliavimui, pirkimui ir apmokëjimui. Programa veikia su spausdintuvais, kasos aparatais ir brûkðniniais kodais.

Svarbiausi programos privalumaiPrograma teikiama dviem versijomis: pardavimai (be sandëliavimo, pardavimas su sandëliu (turi sandëliavimo paramà. Programinë áranga palaiko grynuosius pinigus ir grynuosius pinigus, taip pat dirba su bankais. „Symfonia“ yra pradinë prekyba kitomis prekybos ir paslaugø ámonëmis. Programinë áranga ásigys grafinius derinius. Dël plano galime pastebëti mokëjimo bûdà ir datà, pardavimo kainà, diskonto sumà, paskolos sumà. „Symfonia handel“ teikia visas paslaugas komerciniams, sandëliavimo ir grynøjø pinigø dokumentams. Programa bendradarbiauja su „Symfonia Finanse i Ksiægowoú㓠planu. Jo nuomone, galime dirbti su ataskaitomis, periodinëmis ataskaitomis, kontroliuojant apyvartà ir sprendþiant pristatymus.

Programa leidþia jums sumaniai atlikti inventorizacijà. Taip pat paprasta paspartinti medþiagø ir susijusiø dokumentø rodymà. Programinë áranga leidþia dirbti su rangovø duomenø baze. Þmogus turi galimybæ kurti ir redaguoti rangovo bazæ. Sandorio ðalys, be kita ko, gali bûti paieðkos pagal paðto kodà, ámonës pavadinimà. Programa palaiko daug þurnalø. „Symphony“ turi savo sàsajà (atrodo graþiai, kol ji nori naudoti. Dël to praktika su komanda yra stipri ir veiksminga. „Symfonia“ prekybos programa tikrai bus naudojama ámonëse, kuriose nëra naujos kompiuterinës árangos. Didelis simfonijos prekybos programos privalumas yra trumpas sistemos mokymasis. Projektui nereikia specialiø pratybø ir iðlaidø.