Saugos taisykles kasdieniame gyvenime

Þinomi árangos gamintojai, kurie gaminami potencialiai nepalankiomis sàlygomis, ypaè tie, kuriems kyla sprogimo pavojus, suteikia jiems ATEX sertifikatà. Ðis paskyrimas leidþia tokià árangà pirkëjams uþtikrinti, kad ðie vaisiai yra estetiniai ir stiprûs.

ATEX taisyklësATEX sertifikuoto turto gavimas ir siûlymas yra nustatytas Europos direktyvoje 94/9 / EB. 2016 m. Balandþio mën. Jis bus pakeistas nauja Direktyva 2014/34 / ES.Visi taikytini ATEX nuostatai taikomi su elektros ir mechanine áranga susijusiems klausimams. Be to, jie taip pat sprendþia jûros, þemës ir papildomas pavirðiaus valdymo sistemas.ATEX sertifikatai apibrëþiami kaip áranga, naudojama saugoti, perduoti ir kurti bei apsaugoti energijà. Maðinos taip pat turi mobiliøjø ir stipriø árenginiø. Naudojama Europos rinkos prietaisuose, turintiems ATEX sertifikavimà, uþtikrinantys tikrumà - taip veikia operatoriai ir verslo savininkai, kad jie yra patogûs ir lengvai pasiekiami.

Árangos grupësIr tai, ir tai ir kita - direktyva, apibrëþianti save, apibrëþia dvi árangos grupes. Pirmasis - kasyklose naudojama áranga. Antroji eilutë - tai bet kokia nauja áranga, veikianti potencialiai pavojingomis sàlygomis.Dulkiø iðtraukimo sistemos aturbimo sistemoseVisos medienos ir daþø gaminiø gamintojø naudojamos árenginiø rûðys turëtø bûti nukreiptos á atex sistemas, skirtas dulkëms ðalinti. Þinomos kompanijos gali tai padaryti dël saugumo prieþasèiø, taèiau taip pat ir dël prestiþo, kad jie pateikia toká sertifikatà. Tokia áranga uþtikrina, kad sprogstamieji miðiniai nebus pavojingi gyvybei. Maðinø parkai ir ATEX sertifikuoti árenginiai yra veiksmingi ir ilgalaikiai.Ðios maðinos þymiai sumaþina sprogimo rizikà dulkiø ðalinimo árenginiuose, kuriuose atsiranda reakcijø ir reiðkiniø, kurie, be abejo, yra: kibirkðèiai, akustinë energija ar virðátampiai. Jie sumaþina natûraliai kylanèià rizikà dël elektrostatinio iðkrovimo, kai ir perkaitant árangà.