Savo amonae ir nedtuma 2017 m

Moterø grupë, atlikusi psichologijà ar sociologijà, turinti nuomonæ, kad reikia ásteigti mokymo kompanijà, kuri tikisi, kad á þmoniø protus bus áterpiami minkðti ágûdþiai, pvz., Gebëjimas veikti daugumos, spræsti komandiná darbà arba susidoroti su stresu versle.

Paskutinio paslaugø þanro paklausa yra Lenkijoje, daugiausia vadinamøjø dideliø ámoniø srityje. Taèiau yra didelë problema, su kuria kiekviena moteris, norinti daryti gerà verslà, remdamasi mokymu, turi kovoti.Visø pirma, didesniø kompanijø prezidentai mano, kad psichologas yra laimëtojas, ir jis gali padaryti kasdiená darbuotojà ið blogio ir nekomunikacinio atsiskyrimo paversti atviru ir sëkmingu darbuotoju, uþvaldanèiu visà darbuotojø pasaulá. Tiesà sakant, mokymo ámonës ypaè moko nuo dviejø iki trijø dienø, o ne viename bute, kuris pakeis scenoje gyvenanèiø þmoniø poþiûrá.Kita svarbi problema, su kuria susiduria visos moterys, norinèios apsipirkti, yra tai, kad jau egzistuoja didelë konkurencija tarp mokymo ámoniø. Kiekvienas iðeina á dar sudëtingesnius pasiûlymus, o supainiotas klientas, kuris neþino, kaip vertinti ámonës efektyvumà, pirmiausia skatinamas reklamoje.Kuriant mokymo ámonæ bûtina naudoti gerus darbuotojus. Kvalifikuotas, patyræs ekspertø personalas tarp mûsø treneriø yra mokymø sëkmës taisyklë, nes net jei mûsø atliekamas mokymas nëra veiksmingas, su geru personalu galime suþinoti, kad mokymo stoka yra patys staþuotojai.