Surio lentos meniu

Mes visi mëgstame juos priimti ir elgtis su originaliais patiekalais. Deja, mes visuomet esame motyvuoti, o per pastaruosius akimirkus mes ruoðiamës ruoðti mûsø prabangius gardumus. Taèiau tai parodo, kad daþniausiai paprasèiausias sprendimas yra geriausias. Todël verta apsvarstyti galimybæ sukurti turistø sûriø lentà.

Sûriø pasirinkimasJei esame tik tokia galimybë, verta pasimëgauti sûriu, pagamintu ið naujø pieno bûdø: karvës, aviø ir oþkø. Optimali medicina taip pat kuria savo regionus. Tai leis tiems patiems þinomiems darbuotojams susipaþinti su patiekalais ið vietø, kuriø jie anksèiau nebuvo. Teoriðkai verta bûti tuo paèiu metu pasiruoðusiems ir praturtinti malonø skoná su kiekvienos ið patiekiamø sûriø istorija. Taèiau svarbiausia iðsaugoti skoniø tvarkà. Lentoje turëtume atskirti didelius ir ðvelnius sûrius. Todël reikia juos tobulinti iðlaikant tinkamà susitarimà.iðdëstymasRegione sukuriame sûrius, pradedant nuo paprasèiausiø (geriausia já planuoti 12 val., Palaipsniui pereinant prie didesniø. Dël to mûsø sveèiai jaustis subtiliais produktø skonio ir kvapo skirtumais.estetikaGalime pridëti papildomø sûriø, skirtø paskutinei lentai, kurià pirksime parduotuviø grupëse, kuriose siûlomi indai. Tam taip pat galime naudoti akmeniná stendà arba medinæ lentà, bet bûtent tai, kad ji nori egzistuoti tik paskutinei funkcijai. Kai kurie sûriai, ypaè brandinami, patiekiami apatiniuose gabaliukuose. Kiti gali bûti pateikiami grieþinëliais. Èia bus svarbu sûrio pjaustyklës, kurios leis mums supjaustyti sûrá á silpnus ir graþius grieþinëliais.KitosBe sûrio, mes turëtume tarnauti savo darbuotojams tinkamais priedais. Taigi gali bûti rieðutø, alyvuogiø, spanguoliø, varðkës uogienës, razinø ir dþiovintø abrikosø. Visi priedai turi bûti dedami á savo dubená, jei jie nebuvo sujungti su mûsø patiekiamu sûriu. Mûsø krepðelyje aptarnaujame balta duona (pageidautina traðki bagetë arba krekeriai.Tinkamas vynasTurëtume aptarnauti gerà vynà prie sûrio lentos. Populiariausia procedûra bus suderinti vynà ið to paties regiono, kaip ir siûlomus sûrius.