Sutartis del zus saskaito

Paskutiniai PVM ástatymo pakeitimai, kurie prasidëjo 2015 m. Sausio mën., Leido ávesti atsiskaitymus naudodami kasos aparatus tarp kitø verslininkø grupiø. Ir nors kai kurie verslininkai vis dar yra atleisti nuo ápareigojimo iðduoti kvitus, klientams savo paslaugas teikianèios institucijos privalo energijà apmokëti naudodamiesi kasos aparatais.

Kas turi turëti kasos aparatà?Reikalingos lëðos ámonëms, teikianèioms mûsø energijà asmenims (B2C. Ir bendrovës, kuriø metinë apyvarta nevirðija 20 000 PLN, neprivalo iðleisti mokesèiø. Ið eilës, jei verslininkas pradeda eiti pareigas per finansinius metus, tada ápareigojimas turëti kasos atsiranda tada, kai apyvarta virðija 20 000 PLN. Toliau plëtojant yra veiklos, kurioms nereikia iðraðyti kasos aparato, sàraðà.

Atleidimas ir pareigos, susijusios su kasos aparatø laikymu.Prieð pradëdamas naudotis kasa, verslininkas privalo apie tai praneðti mokesèiø inspekcijai kartu su adresu, kuriame bus naudojamas kasos aparatas. Kartu su ðiais dokumentais turite gràþinti originalø kasos pirkimo árodymà ir sertifikatà, patvirtinantá, kad ásigytas kasos aparatas atitinka PVM ástatyme nustatytus technologinius ir praktinius reikalavimus. Oficialûs reikalavimai, kurie turi bûti atlikti prieð naudojant kasos aparatus, yra susijæ su pagalba, kurià galima gauti, ásigyjant kasos aparatà. Atleidimas, susijæs su kasos ásigijimu, turi iki 90% kasos pirkimo kainos, galiausiai ne daugiau kaip 700 PLN. Tuo paèiu metu kasininkas turi prisiminti patikimà aptarnavimà ágaliotose vietose, o kasos aptarnavimas negali ávykti reèiau nei kas 25 mënesius. Dël ðio momento pratæsimo gali reikëti gràþinti kasos aparato pirkimo ástaigà.

Kasos aparatas turi papildomai reikalauti, kad klientai iðraðytø originalius èekius ir saugotø kopijas 2 metams, tikëtis nuo ataskaitiniø metø, kuriais jie buvo iðduoti, pabaigos. Kasos aparato vartotojas taip pat turi spausdinti kasos kasdienio, savaitinio ir mënesio ataskaitas.