Veiksmingas komandinis darbas

Geriausi gërimai ið brangiausiø elementø, kuriuos kaþkas ðiandien atlieka, yra momentas, kai galime efektyviausiai já naudoti. Tai taikoma ne tik ðeimos gyvenimui, bet ir darbui, kuris palieka mums laisvà. Pavyzdþiui, gráþdami á savo verslà, stengiamës uþtikrinti, kad visa joje esanti pagalba bûtø veiksmingai gaminama su kuo maþesniu laiku. Tokiomis akimirkomis verta pamàstyti apie technologinæ paþangà ir milþiniðkus sprendimus, kuriuos mums suteikia mûsø kità dienà.

Spankadoo

Bûdamas restauratorë, efektyvus scenos valdymas yra dvigubai svarbesnis nei grupëse. Restoranas atlieka mûsø orumà ir iðvaizdà, palaikydamas santykius su þmogumi, be to, kaip tinkamà paslaugà, kuri tarnauja skaniu patiekalu. Maisto skoná praranda vietoje, nes turime per ilgai pasikliauti. Todël verta investuoti á svarbià programinæ árangà, kuri supaprastina visà mûsø virtuvës logistikà. Todël reikëtø apsvarstyti tokias sistemas kaip gastro pozityvioji programa. Ji taip pat yra paskutinis mobilusis taikymas, taip pat visos virtualios priemonës, leidþianèios valdyti mûsø parduotuvæ su sveikata. Jo pranaðumus galima pastebëti jau uþsakant, kuris automatiðkai patenka á virtuvæ be padavëjo ásikiðimo. Priklausomai nuo to, kaip nustatëte ðá restorano valdymo áranká, mûsø uþsakymo straipsniai gali bûti iðorëje. Kurjeris, pristatantis maistà telefonu, þinos apie kità kursà, kol jis ateis atkurti ir jis gaus uþsakymà. Laiko taupymas yra pagrindinë prieþastis, kodël verta ðiek tiek ðvieþumo reguliariai, sunkiai dirbanèiam asmeniui, kuris naudojasi maþa kulinarija.

Leiskite klientams jaustis, kad jie yra pagrindiniai jûsø verslo herojai. Parodykite jiems, kad jums rûpi jø kursai, ir suteikite jiems visà maistà greièiau nei jie ásivaizduoja. Jûs galësite stebëti visà teisësaugos procesà ið vietos, netgi bloke. Galësite galvoti apie kiekvienà komponentà - uþsakymus, ágyvendinimà, finansus, patiekalus ir papildomas pastabas. Maþiausia problema yra verslo tikrinimas. Nauda bus naudojama ne tik klientams. Tobulindami restoranà darbuotojai bus ypaè patenkinti. Vykdanèios veiklos yra lengviau nei bet kada. Investuodami á technologijas, apeinsite savo konkurentus.