Vietine pagalba 5

Beveik namuose amþius, didþiausia ðiø bûstø naðta namø ûkyje tenka senajam. Tai paprastai yra mûsø motinos, moterys kasdien kreipiasi á tokias idëjas kaip apsipirkimas, virimas, skalbimas ir këlimas. Jø darbas toli graþu nëra vertinamas þmoniø, kurie kartais nesuvokia, kokiø pastangø jam reikia.

Ðiandien, atsiþvelgiant á dabartinæ technologinæ paþangà, kiekvienas turëtø kuo labiau atleisti nuo sunkiø pareigø. Rinkoje yra vis daugiau paslaugø, kuriomis siekiama pagerinti namø ûkio komfortà. Dabar, pavyzdþiui, mes galime turëti platø virtualiø parduotuviø asortimentà, kuris leis jums atlikti pirkimus neiðeinant ið namø. Pirmiau apraðyta e-parduotuvë yra susijusi ne tik su specializuotomis parduotuvëmis, bet ir populiaresnëmis maisto produktø parduotuvëmis tokie árenginiai pristatomi savo klientams. Ðiuo metu ir daug naujø paslaugø bûdø galima uþsisakyti elektroniniu bûdu.

Taèiau minëtos darbo dienos patogumai namø ûkiø vartotojams pagerina tik gerà kasdieniø pareigø dalá. Anksèiau pateikti pavyzdþiai gali bûti naudojami jûsø nurodytu laiku, nepriklausomai nuo namø sàlygø. Taip pat yra tokiø namø pagalbos situacijø, kurias turime apsvarstyti namo statybos etape. Vis daþniau mes galime susitikti su „protingais namais“, taèiau, kad galëtume bûti aprûpinti tokiomis sistemomis, turime apie tai galvoti anksèiau. Vienas ið tokiø schemø atvejø yra pagrindinis dulkiø siurblys.

Hallu Motion

Centrinës dulkiø siurbimo sistemos projektavimas turëtø apimti profesijà, kai atliekami kiti árenginiai naujai sukurtame pastate, nes antrajame atveju tokios konstrukcijos árengimas bus neámanomas arba visiðkai nepelningas. Árengimas yra gana pigus, o mokykla þymiai padidina valymo komfortà.